Ubezpieczenie osobowe: odszkodowanie, zadośćuczynienie, wypadek, śmierć i samobójstwo

Ubezpieczenie osobowe: odszkodowanie, zadośćuczynienie, wypadek, śmierć i samobójstwo

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;

2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W umowach ubezpieczenia osobowego świadczenie nie polega na wyrównaniu szkody odszkodowaniem pieniężnym, tylko na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia w życiu osoby ubezpieczonej przewidzianego w umowie wypadku. Jej wysokość wyznacza treść umowy.

Zasadniczym kryterium decydującym o wysokości zadośćuczynienia jest przede wszystkim rozmiar doznanej krzywdy, a jej niewymierny charakter sprawia, że ocena w tej mierze winna być dokonywana przez sąd na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, przy czym dysponuje on znacznym marginesem uznaniowości. W konsekwencji jego ocena może być kwestionowana tylko wówczas, gdy przyznane zadośćuczynienie jest rażąco nieodpowiednie (zaniżone). Może to nastąpić albo wskutek pominięcia przy ustalaniu jego wysokości istotnych kryteriów bądź wskutek nadania, bądź nienadania im właściwej doniosłości, bądź też wreszcie ustalenia sumy zadośćuczynienia w sposób istotnie odbiegający od przyznawanych w podobnych przypadkach.

Nie ma przeszkód, aby ubezpieczający ubezpieczył określone dobro kilka razy u kilku ubezpieczycieli i pobrał w razie wypadku wiele świadczeń. W zakresie ubezpieczeń osobowych sytuacja ta jest dopuszczalna, świadczenie ubezpieczeniowe nie pozostaje bowiem w związku z poniesioną szkodą.

Śmierć ubezpieczonego, jako przyczyna aktualizacji obowiązku ubezpieczyciela, jest wspólną przesłanką wypłaty odszkodowania zarówno przy ubezpieczeniach na życie, jak i od następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od rodzaju zabezpieczenia osobowego tylko jej przyczyna musi być inna. W zakresie ubezpieczeń na życie jest ona obojętna, natomiast w odniesieniu do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków musi nastąpić w wyniku wystąpienia takiego wypadku.

Zawał serca spowodowany nadmiernym wysiłkiem fizycznym, stanowi nieszczęśliwy wypadek (…) chociażby ubezpieczony cierpiał już uprzednio na chorobę serca. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 29 marca 1979 r. III CRN 48/79

Wypowiedzenie umowy przez ubezpieczającego

Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.

Uprawniony do sumy ubezpieczenia

Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa wyżej, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Samobójstwo

Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Zarzut nieprawdziwych informacji

Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.8/5 - (121 votes)

Dodaj komentarz