Odszkodowanie za kradzież samochodu czy auta

Odszkodowanie za kradzież samochodu czy auta

Tylko kilkanaście minut upływa do chwili otwarcia drzwi auta, po kolejnych silnik już pracuje, po niespełna minucie po samochodzie nie ma już nawet śladu.  Świadczenie ubezpieczającego (zapłata składki) jest zawsze bezwarunkowe, natomiast świadczenie zakładu jest zależne od zajścia przewidzianego w umowie wypadku (kradzieży auta). Ubezpieczającym należne jest odszkodowanie w przypadku szkody powstałej w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, objętym przedmiotem ubezpieczenia. Jak uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela po kradzieży auta? Poniżej przedstawiamy praktyczne wyroki w tej materii.

Należyte zabezpieczenie samochodu

Nadzór osobisty posiadacza pojazdu, jak i inne środki zabezpieczenia pojazdu przewidziane na wypadek, gdy zostaje on opuszczony przez kierowcę i pasażera, nie zabezpieczają bez reszty pojazdu przed kradzieżą. Gdyby takie zabezpieczenie było możliwe zmalałaby celowość utrzymania instytucji ubezpieczenia autocasco. Tak więc szczególnie zuchwała kradzież pojazdu, strzeżonego osobiście przez znajdującego się przy nim posiadacza, objęta jest ubezpieczeniem autocasco, bez względu na to, czy pojazd był również zabezpieczony w sposób przewidziany na wypadek utraty nad nim pieczy przez właściciela.  Obowiązek ubezpieczonego zabezpieczenia z należytą starannością m.in. wszystkich urządzeń służących do uruchamiania zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń antykradzieżowych należy zaliczyć do kategorii obowiązków prewencyjnych, bezpośrednio wpływających na określenie zakresu ryzyka ubezpieczeniowego objętego przez ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową, a zatem kradzież samochodu jest ryzykiem objętym ochroną ubezpieczyciela tylko pod warunkiem starannego wykonania tego obowiązku. W konsekwencji zasadnym jest stanowisko, że do zastosowania sankcji w postaci odmowy ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania w razie niedopełnienia przez ubezpieczonego omawianego obowiązku prewencyjnego wystarcza ustalenie, że takie uchybienie ubezpieczonego zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. 

Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia autocasco tzw. obowiązków prewencyjnych obciążających ubezpieczonego utrwalone jest zwyczajowo i odpowiada celowi umowy ubezpieczenia, która chronić ma ubezpieczonego przed ryzykiem szkody wywołanej m.in. kradzieżą samochodu. Przykładowo, pozostawienie teczki z dokumentami i kluczykami samochodu w nie zamkniętym na czas jego opuszczenia pokoju biurowym, do którego dostęp w sposób niezauważony był możliwy - nie oznacza wymaganego przez ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zachowania należytej staranności w zabezpieczeniu kluczyków i dokumentów poza pojazdem.

Brak kluczyków

Umowne wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie szkód powstałych wskutek utraty pojazdu w sytuacji, gdy ubezpieczony nie przedstawi wszystkich kompletów kluczyków pojazdu sprowadza odpowiedzialność ubezpieczyciela do przewidywalnych granic i nie narusza interesu żadnej ze stron. Opisany obowiązek ma wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania wypadku ubezpieczeniowego. W zdecydowanej bowiem większości przypadków brak możliwości przedłożenia wszystkich kompletów kluczyków pojazdu będzie dowodem na to, że ubezpieczony nienależycie zabezpieczył samochód przed kradzieżą, np. zostawił kluczyki w pojeździe.

Nadzór na samochodem

Pozostawienie przez właściciela pojazdu kluczyków w aparacie zapłonowym w czasie zamiany miejsc za kierownicą z rzekomym nabywcą pojazdu nie jest naruszeniem wymagania zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu, wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia AC, jeśli właściciel pojazdu wysiadając pozostawał cały czas w bezpośredniej bliskości pojazdu, sprawując nad nim osobisty nadzór. Nadzór pełniony przez właściciela bezpośrednio nad pojazdem odpowiada wymogowi jego mechanicznego zabezpieczenia zgodnie z konstrukcją. Bezpośredniość tego nadzoru trzeba rozumieć w sposób dosłowny, to jest taki, że posiadacz pojazdu znajduje się cały czas w jego pobliżu, mając go „w zasięgu ręki”.

Kradzież najętego samochodu

Zawładnięcie przeznaczonym do wynajmu samochodem osobowym przez osobę posługującą się fałszywym dokumentem tożsamości jest kradzieżą pojazdu w rozumieniu ogólnych warunków umów auto-casco, a nie przywłaszczeniem, co sprowadza odpowiedzialność ubezpieczeniową ubezpieczyciela.  Kradzież szczególnie zuchwała z istoty swej najczęściej uniemożliwia prawidłowe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. W przypadku takiej kradzieży pojazdu ochrona ubezpieczonego jest bezwarunkowa, tj. niezależna od okoliczności, czy i ewentualnie w jaki sposób samochód został zabezpieczony przed kradzieżą.

Kupno kradzionego samochodu

Nie stanowi naruszenia odmowa wypłaty i zarządzenia odszkodowania z ubezpieczenia auto-casco samochodu pochodzącego z kradzieży, jeżeli ubezpieczający nie dochował przy nabyciu samochodu nawet minimalnych wymagań staranności.

Najem samochodu zastępczego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (122 votes)

Dodaj komentarz