Zgoda sądu na dokonanie albo zatwierdzenie czynności prawnej przez upadłego w upadłości konsumenckiej

Zgoda sądu na dokonanie albo zatwierdzenie czynności prawnej przez upadłego w upadłości konsumenckiej

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie czynności prawnej. Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Zakaz dokonywania czynności prawnych, które mogłyby istotnie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty wierzycieli, nie ma jednak charakteru absolutnego. W szczególnych przypadkach sąd będzie mógł wyrazić zgodę na dokonanie takiej czynności albo ją zatwierdzić. Przypadki takie wystąpią w sytuacji, gdy dokonanie takiej czynności uzasadnione będzie względami ważniejszymi niż interes wierzycieli w wykonaniu planu spłaty. Przykładem może być chociażby konieczność podniesienia wydatków na leczenie upadłego lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu. Zasadność takich czynności prawnych będzie oceniał sąd, który będzie musiał dokonać wyważenia interesów wierzycieli ze szczególnymi okolicznościami uzasadniającymi dokonanie czynności mogących zagrozić wykonaniu planu spłaty. Dopuszczalne jest jednak także zatwierdzenie już dokonanej czynności prawnej.

Z chwilą zakończenia postępowania i wygaśnięcia na skutek tego funkcji syndyka upadły przejmuje w osobiste władanie niezlikwidowane składniki majątku masy upadłości i odzyskuje w stosunku do tych składników oraz do przedmiotów majątkowych nabytych w dalszym toku postępowania możliwość wykonywania wszystkich uprawnień wynikających z prawa własności

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (110 votes)

Dodaj komentarz