Dopozwanie osoby do toczącej się sprawy w sądzie

Dopozwanie osoby do toczącej się sprawy w sądzie

W toku procesu może dochodzić do przekształceń podmiotowych. Podmiotowa zmiana powództwa będzie zatem polegała na zaangażowaniu w postępowaniu w charakterze powoda lub pozwanego, innych jeszcze podmiotów poza tymi, które w pozwie zostały oznaczone jako strony. Przepisy więc przewidują możliwość zmian podmiotowych po stronie biernej procesu, przy zachowaniu ciągłości postępowania w sprawie i jednoczesnej tożsamości dochodzonego roszczenia. Ustawa nie przewiduje dla wniosku o dopozwanie żadnych wymogów szczególnych. Tym samym należy uznać, że może być on złożony ustnie na rozprawie, a poza rozprawą – w formie pisma procesowego. Wniosek taki powinien wskazywać osobę, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem jej adresu. Do wniosku powinny być dołączone odpisy pism procesowych i załączników dotychczas złożonych w sprawie celem doręczenia ich dopozwanemu. W razie niezłożenia przez powoda odpisów pism i załączników, przewodniczący posiedzenia zarządza sporządzenie tych odpisów przez sekretariat. Wniosek o dopozwanie podlega rozpoznaniu przez sąd, który wydaje w tym przedmiocie postanowienie. Postanowienie w przedmiocie wezwania do udziału w sprawie sąd nie bada tego, czy zachodzą przesłanki wezwania osoby wskazanej do wzięcia udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej

Skutki dopozwania

Skutki, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, powstają wobec osoby dopozwanej w różnych momentach, w zależności od tego, na czyj wniosek została wezwana o wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli o dopozwanie wnosił powód, to skutki, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pozwu wobec dopozwanego wywołuje już samo wniesienie wniosku przez powoda. Jeżeli z wnioskiem o wezwanie do udziału w sprawie występował pozwany, to skutki wytoczenia powództwa wobec nowego podmiotu powstaną dopiero z momentem wydania przez sąd postanowienia uwzględniającego wniosek o dopozwanie. Z kolei skutki, jakie ustawa wiąże z doręczeniem pozwu pozwanemu, powstaną wobec dopozwanego zawsze z momentem doręczenia mu postanowienia o dopozwaniu wraz z odpisem pozwu wniesionego w sprawie.

Osoba wezwana do udziału w sprawie na wniosek pozwanego może domagać się zwrotu kosztów wyłącznie od pozwanego, jeżeli okaże się, że wniosek był bezzasadny. Osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów od strony powodowej, niezależnie od późniejszego wyniku sprawy. Jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie.

Jeżeli okaże się, że nie występują wszystkie osoby

Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie biorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Sąd wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, których udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się procesie. Osoby te mogą w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia przystąpić do sprawy w charakterze powodów. Oznaczenie pozostałych osób, które powinny brać udział w postępowaniu wymaga wskazania ich imienia i nazwiska lub nazwy, ewentualnie imienia i nazwiska ich przedstawicieli ustawowych oraz miejsca zamieszkania lub siedziby, w sposób umożliwiający dokonywanie skutecznych doręczeń.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (42 votes)

Dodaj komentarz