Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Europejski nakaz zapłaty: pozew, doręczenie, sprzeciw, odwołanie i uchylenie

Sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. Pierwszym z warunków, jakie muszą zostać spełnione dla rozpoznania sprawy w tym postępowaniu odrębnym, jest jej transgraniczny charakter. Zgodnie z art. 3 rozp. nr 1896/2006 przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Taki charakter zatem ma sprawa, gdy każda ze stron ma miejsce zamieszkania (pobytu) w różnych państwach członkowskich, albo gdy jedna ze stron ma miejsce zamieszkania (pobytu) w państwie, które nie jest państwem członkowskim, a druga – w państwie członkowskim, ale innym niż sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

O miejscu zamieszkania decyduje zatem prawo sądu rozpoznającego sprawę, a jeśli strona nie ma miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd w celu ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, stosuje prawo tego państwa członkowskiego. Miejsce zamieszkania na tle polskiego prawa to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku gdy stroną postępowania jest spółka bądź osoba prawna, o transgranicznym charakterze sprawy decyduje miejsce, w którym znajduje się:

1) ich statutowa siedziba lub

2) ich główny organ zarządzający, lub

3) ich główne przedsiębiorstwo.

Miejscem zwykłego pobytu jest miejsce, w którym strona przebywa i pobyt ten trwa na tyle długo, że można mówić o jej integracji z lokalnym środowiskiem.

W myśl art. 3 ust. 3 rozp. nr 1896/2006 ocena, czy sprawa ma charakter transgraniczny, następuje według stanu z daty wniesienia pozwu z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. O transgranicznym charakterze sprawy decyduje również rodzaj roszczenia dochodzonego w europejskim postępowaniu nakazowym. Zgodnie z art. 4 rozp. nr 1896/2006 postępowanie to przewidziane zostało w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Nie zostały przy tym wprowadzone żadne ograniczenia wartości przedmiotu sporu dla tego typu roszczeń.

Rozporządzenia nie stosuje się również do spraw dotyczących:

1) praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia;

2) upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;

3) zabezpieczenia społecznego;

4) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia, np. opłat wynikających z kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w ramach wspólnoty mieszkaniowej, przy czym za zobowiązanie pozaumowne nie są uważane roszczenia dochodzone ze stosunku pracy.

Pozew musi zostać złożony na urzędowym formularzu w formie papierowej lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego sądowi wydania.

Pozew powinien on zawierać:

1) nazwy lub imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także – w odpowiednich przypadkach – ich przedstawicieli, oraz oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew;

2) kwotę dochodzonego roszczenia, w tym kwotę roszczenia głównego oraz, stosownie do okoliczności, odsetki (z uwzględnieniem ich stawki oraz okresu, za który są żądane), kary umowne i koszty;

3) uzasadnienie roszczenia, w tym opis okoliczności wskazanych jako podstawa roszczenia oraz – w odpowiednich przypadkach – żądanych odsetek;

4) opis dowodów na poparcie roszczenia;

5) okoliczności uzasadniające właściwość sądu;

6) uzasadnienie transgranicznego charakteru sprawy w rozumieniu art. 3 rozp. nr 1896/2006.

Pozew powinien ponadto zawierać oświadczenie powoda, że podane informacje są zgodne z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, są prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji zgodnie z prawem państwa członkowskiego wydania.

W załączniku do pozwu powód może poinformować sąd, że w razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego sprzeciwia się on skierowaniu sprawy do zwykłego postępowania cywilnego. Powód może takie oświadczenie złożyć później, musi to jednak nastąpić przed wydaniem nakazu zapłaty. Do pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym nie muszą być załączone dowody zasadności roszczenia. Wymagania takiego nie zawiera również sam formularz pozwu.

Kontrola przesłanek formalnych pozwu obejmuje określenie:

1) czy sprawa ma charakter sprawy cywilnej lub handlowej i czy nie została wyłączona z zakresu zastosowania rozp. nr 1896/2006;

2) czy sąd ma jurysdykcję krajową;

3) czy sprawa ma charakter transgraniczny w rozumieniu rozp. nr 1896/2006;

4) czy pozew został złożony na właściwym formularzu oraz czy został należycie wypełniony.

Sąd odrzuca pozew, jeżeli:

1) wymagania pozwu nie zostały spełnione;

2) roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione;

3) powód nie prześle odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez sąd zgodnie z art. 9 ust. 2 rozp. nr 1896/2006;

4) powód nie prześle odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez sąd lub odrzuci propozycję sądu zgodnie z art. 10 rozp. nr 1896/2006 (zob. uwagę do art. 50518);

5) roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione;

6) postępowanie takie toczy się lub zostało zakończone w innym państwie.

Na postanowienie o odrzuceniu pozwu nie przysługuje odwołanie. Odrzucenie pozwu jednak nie zamyka powodowi możliwości dochodzenia roszczenia w nowym pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub za pomocą innej procedury przewidzianej prawem państwa członkowskiego.

Właściwy Sąd

Europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy. Referendarz sądowy może wydawać zarządzenia. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.

Nakaz co do części roszczenia

Jeżeli europejski nakaz zapłaty, zgodnie z przepisami odrębnymi, może zostać wydany tylko co do części roszczenia i powód wyraża na to zgodę, sprawę co do pozostałej części roszczenia sąd rozpoznaje we właściwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym.

Sprzeciw od nakazu

W razie wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami odrębnymi, europejski nakaz zapłaty traci moc, a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym. Jeżeli powód zgodnie z przepisami odrębnymi zażądał zakończenia postępowania na wypadek wniesienia sprzeciwu, sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Europejski nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu łącznie z odpisem pozwu i powinno w nim się znaleźć pouczenie, że pozwany może zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty lub wnieść sprzeciw przez jego przesłanie sądowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu nakazu. W europejskim nakazie zapłaty informuje się również pozwanego, że:

1) nakaz zapłaty został wydany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda i niezweryfikowanych przez sąd;

2) nakaz stanie się wykonalny, chyba że do sądu zostanie wniesiony sprzeciw zgodnie z art. 16 rozp. nr 1896/2006;

3) w przypadku wniesienia sprzeciwu postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami państwa członkowskiego wydania zgodnie z przepisami regulującymi zwykłe postępowanie cywilne, chyba że powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia postępowania.

Europejski nakaz zapłaty może zostać doręczony pozwanemu zgodnie z prawem państwa, w którym ma nastąpić doręczenie, w jeden z następujących sposobów:

1) doręczenie osobiste potwierdzone podpisanym przez pozwanego poświadczeniem odbioru, zawierającym datę odbioru;

2) doręczenie osobiste potwierdzone dokumentem podpisanym przez właściwą osobę, która dokonała doręczenia, stwierdzającym, że pozwany otrzymał dokument, lub bezpodstawnie odmówił jego przyjęcia, zawierającym datę doręczenia;

3) doręczenie drogą pocztową za podpisanym i zwróconym przez pozwanego poświadczeniem odbioru zawierającym datę odbioru;

4) doręczenie drogą elektroniczną, taką jak faks lub poczta elektroniczna, za poświadczeniem odbioru podpisanym i zwróconym przez pozwanego, zawierającym datę odbioru

Doręczenie w powyższe sposoby jednak nie jest dopuszczalne, jeżeli nie ma pewności co do adresu pozwanego.

Pozwany w terminie 30 dni od doręczenia nakazu zapłaty może wnieść sprzeciw, czyli w tym terminie sprzeciw musi zostać wysłany. Sprzeciw można wnieść na urzędowym formularzu, ale nie jest to obligatoryjne.

Uchylenie nakazu zapłaty

W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia europejskiego nakazu zapłaty, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – sąd, przed którym wytoczono powództwo, uchyla nakaz zapłaty. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Przed uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia europejskiego nakazu zapłaty przysługuje zażalenie.

W rozporządzeniu nr 1896/2006 przewidziano instytucję ponownego badania europejskiego nakazu zapłaty przez właściwy sąd w państwie członkowskim wydania na wniosek pozwanego. W art. 20 rozp. nr 1896/2006 wskazano, że badanie to może nastąpić w przypadkach, gdy:

1) nakaz zapłaty został doręczony w jeden ze sposobów przewidzianych w art. 14 oraz doręczenie nie nastąpiło w odpowiednim czasie umożliwiającym mu przygotowanie się do obrony, bez winy z jego strony;

2) pozwany nie miał możliwości sprzeciwienia się roszczeniu z powodu siły wyższej lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności, które były przez niego niezawinione.

3) było w sposób oczywisty błędne w świetle wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ze względu na inne wyjątkowe okoliczności

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach. Wybierając nas możesz mieć pewność, że będziemy w pełni oddani Tobie i Twojej sprawie. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Adwokat Poznań Radca Prawny Kancelaria