Zwłoka i opóźnienie przy sprzedaży rzeczy

Zwłoka i opóźnienie przy sprzedaży rzeczy

Jeżeli kupujący zastrzegł sobie oznaczenie kształtu, wymiaru lub innych właściwości rzeczy albo terminu i miejsca wydania, a dopuszcza się zwłoki z dokonaniem oznaczenia, sprzedawca może:

1) wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, albo

2) dokonać sam oznaczenia i podać je do wiadomości kupującego wyznaczając mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez sprzedawcę staje się dla kupującego wiążące.

Zwłoka z odebraniem rzeczy

Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Oddając rzecz na przechowanie, sprzedawca zobowiązany jest przede wszystkim zachować należytą staranność w procesie wyboru przechowawcy. Również warunki i koszty przechowania powinny zostać ustalone z przechowawcą z uwzględnieniem słusznych interesów kupującego. W szczególności powinny one odpowiadać przyjętym warunkom rynkowym. Jest to istotne m.in. ze względu na to, iż koszty takiego przechowania ostatecznie ponosił będzie kupujący. Po oddaniu rzeczy na przechowanie sprzedawca powinien powiadomić o tym kupującego oraz powinien zapewnić kupującemu możliwość odebrania rzeczy od przechowawcy.  Sprzedawca może również sprzedać rzecz na rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić kupującego.

Tym samym rzecz musi zostać uprzednio przedstawiona przez sprzedawcę do odbioru we właściwy sposób. Sprzedawca musi bowiem zaoferować kupującemu realną możliwość odebrania rzeczy na zasadach uzgodnionych przez strony. Przykładowo, zwlekanie przez kupującego przez długi okres czasu z odbiorem zakupionej rzeczy bez podania sprzedawcy swych danych osobowych i adresu uzasadnia ponowną jej sprzedaż bez konieczności wezwania kupującego do odbioru rzeczy lub oddania jej na przechowanie. Jeśli natomiast – wbrew istniejącemu po stronie sprzedawcy obowiązkowi – rzecz nie zostanie należycie przygotowana do odbioru, przesłanka zwłoki kupującego nie zaistnieje.

Zwłoka z zapłatą ceny

Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później, nastąpi w terminie, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.  Stan majątkowy kupującego uzasadnia odstąpienie od umowy sprzedaży przez sprzedającego tylko wtedy, gdy stwarza poważne i realne zagrożenie dla zapłaty w terminie ceny za rzeczy, które mają być dostarczone później.  Pozwala się więc sprzedawcy zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania ceny w terminie lub przynajmniej ograniczyć dalsze potencjalne straty wynikające z faktu nieotrzymania ceny za dostarczoną już część towarów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (42 votes)

Dodaj komentarz