Zmiana, ograniczenie i wyłączenie gwarancji sprzedawcy

Zmiana, ograniczenie i wyłączenie gwarancji sprzedawcy

O ile przed nowelizacją przepisów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i w doktrynie uznawano, że uprawniony z gwarancji ma prawo żądania wymiany rzeczy na wolną od wad także wówczas, gdy takie uprawnienie nie zostało przewidziane w gwarancji (por. M. Nesterowicz: Ochrona prawna nabywcy pojazdu mechanicznego z wadami, Wyd. Prawnicze 1979, s. 32-49 i powołane tam orzecznictwo Sądu Najwyższego; Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 30.12.1988, III CZP 48/88, OSNCP 1989, nr 3, poz. 36), o tyle po zmianie regulacji ustawowej kierunek wykładni przyjętej w orzecznictwie wskazuje, że umowa gwarancji jakości może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad (Postanowienie Sądu Najwyższego z 5.3.2003 r. III CZP 101/ 02, wyrok Sądu Najwyższego z 16.4.2004 r. I CK 599/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 82).

Stosunek gwarancji ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów, co oznacza, że treść zobowiązania gwaranta może być co do zasady określona swobodnie, co umożliwia również ograniczenie obowiązków z gwarancji. W wyroku z dnia 16.4.2004 r. I CK 599/03 Sąd Najwyższy wskazał, że ograniczenie zobowiązania gwaranta do naprawy rzeczy, z wyłączeniem obowiązku wymiany rzeczy, nie jest sprzeczne z naturą gwarancji, gdyż art. 579 KC stanowi, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Sąd Najwyższy w powołanym wyroku wskazał również, że zobowiązanie gwaranta jest zobowiązaniem rezultatu i ograniczenie jego obowiązku do naprawienia rzeczy dotyczy wad możliwych obiektywnie do naprawienia w chwili zawarcia umowy. Jeżeli natomiast niemożliwość naprawy powstanie po zawarciu umowy i jest następstwem okoliczności, za które gwarant odpowiada, wchodzi w grę jego odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych.

Jeżeli postanowienia gwarancji zawierają pozytywny katalog uprawnień, to oznacza, że katalog jest wyczerpujący i zbędne jest jednoczesne sformułowanie katalogu negatywnego przez wymienienie uprawnień, które kupującemu nie przysługują.

Art. 577 KC jest w istocie regułą interpretacyjną, jaka wchodzi w grę w razie wątpliwości co do umownej treści gwarancji. Wątpliwości te mogą powstać w szczególności wtedy, gdy dokument gwarancyjny poprzestaje na ogólnym zapewnieniu typu „udzielamy gwarancji”, bez sprecyzowania jej treści. Tego rodzaju wątpliwości nie występują, gdy treść gwarancji została określona w formie pozytywnego wyliczenia przysługujących kupującemu uprawnień. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny z dnia 23 września 2009 r. I ACa 712/09

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (109 votes)

Dodaj komentarz