Uchylenie planu spłaty wierzycieli przez upadłego w upadłości konsumenckiej

Uchylenie planu spłaty wierzycieli przez upadłego w upadłości konsumenckiej

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Regułę tą stosuje się odpowiednio, gdy upadły:

1) nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;

2) w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;

3) dokonał czynności prawnej pogarszającej jego sytuację majątkową bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu. Ciężar kontroli wykonywania przez upadłego planu spłaty wierzycieli spoczywa na samych wierzycielach, którym w tym celu przyznano prawo zgłoszenia wniosku o uchylenie tego planu, co powinno stanowić skuteczny środek nacisku na upadłego jako bezwzględna przeszkoda do umorzenia zobowiązań upadłego. Dalekosiężnym skutkiem jest niemożność ponownego ubiegania się przez "konsumenta" o oddłużenie przez okres dziesięciu lat. Dotkliwe dla dłużnika są również bezpośrednie skutki uchylenia planu spłaty, jego wierzyciele bowiem mają odtąd możliwość realizowania następujących uprawnień:

1) wszczęcia egzekucji na podstawie wyciągu z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności co do tej części wierzytelności, która nie została zaspokojona w toku wykonywania planu (planów) podziału funduszów masy upadłości oraz planu spłaty wierzycieli;

2) wytoczenia powództwa o wierzytelności, których "uznania odmówiono w całości lub w części" w toku postępowania;

3) wytoczenia powództwa o wierzytelności, które nie zostały zgłoszone sędziemu-komisarzowi;

4) wszczęcia egzekucji co do wierzytelności, które powstały po ogłoszeniu upadłości w stosunku do masy upadłości; dochodzenie natomiast tych wierzytelności w postępowaniu rozpoznawczym nie doznawało żadnych przeszkód.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (122 votes)

Dodaj komentarz