Odpowiedzialność dyscyplinarna członka Związku Łowieckiego

Odpowiedzialność dyscyplinarna członka Związku Łowieckiego

Członek Polskiego Związku Łowieckiego będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie polegające na:

1) naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2) naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego;

3) wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką.

Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje także pomocnictwo lub podżeganie do przewinienia łowieckiego.

Karami dyscyplinarnymi są kary zasadnicze i kara dodatkowa.

 Karami zasadniczymi są:

1) nagana;

2) zawieszenie w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego na okres od 6 miesięcy do 3 lat;

3) wykluczenie z Polskiego Związku Łowieckiego.

Karą dodatkową jest zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego na okres do 5 lat.

Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od

postępowania karnego. Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.

Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) dochodzenie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych;

2) postępowanie przed sądami łowieckimi;

3) postępowanie wykonawcze.

Stronami postępowania dyscyplinarnego są oskarżyciel i obwiniony.

Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Obwinionym jest osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne. Obwiniony ustanawia obrońcę spośród osób mających wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie dyscyplinarne jeżeli

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia łowieckiego. Postępowanie przed sądem łowieckim wszczyna się na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. W postępowaniu dyscyplinarnym zastępca rzecznika dyscyplinarnego wykonuje prawa i obowiązki rzecznika dyscyplinarnego.

W razie śmierci obwinionego

postępowanie dyscyplinarne umarza się. W razie utraty przez obwinionego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim postępowanie dyscyplinarne toczy się nadal.

Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza się, gdy

od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęło 5 lat. Jeżeli przewinienie łowieckie zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności tego przestępstwa.

Postępowanie przed sądami łowieckimi jest dwuinstancyjne.

Sędziowie sądów łowieckich, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa. Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd łowiecki. Prezes właściwego sądu łowieckiego wyznacza skład orzekający oraz przewodniczącego składu orzekającego spośród jego członków. Rozstrzygnięcia sądów łowieckich zapadają w formie orzeczeń albo postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie na rozprawie. Orzeczenia lub postanowienia kończące postępowanie w sprawie sąd doręcza stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Od orzeczeń i postanowień okręgowych sądów łowieckich kończących postępowanie w sprawie stronom przysługuje odwołanie

do Głównego Sądu Łowieckiego. Od orzeczeń i postanowień Głównego Sądu Łowieckiego wydanych w pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie do składu 5 sędziów tego sądu.  Od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie w sprawie stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania do organu wyższej instancji.

Ukaranie przez sąd łowiecki ulega zatarciu

po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Koszty postępowania dyscyplinarnego

stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem. W przypadku prawomocnego ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi ukarany.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania dotyczące:

- prawo łowieckie i podstawowe pojęcia

- zasady gospodarki łowieckiej: plany łowieckie, ochrona, zezwolenie, zwalczanie i odstrzał zwierzyny

- działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

- dzierżawa obwodu łowieckiego leśnego lub polnego

- polowanie: zezwolenie, uprawnienie, wykonanie, odstrzał, cudzoziemiec

- Straż Łowiecka: ochrona zwierzyny, zwalczanie kłusownictwa i przestępstw

- polski związek łowiecki: statut, zadania, członkostwo, organy, koło łowieckie

- odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych lub przy polowaniu

- sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w polu, uprawach i płodach rolnych

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Odpowiedzialność dyscyplinarna członka Związku Łowieckiego
5 (100%) 26 vote[s]

Dodaj komentarz