Zmiana prawdopodobieństwa wypadku, a umowa ubezpieczenia

Zmiana prawdopodobieństwa wypadku, a umowa ubezpieczenia

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zasady tej nie stosuje się do ubezpieczeń na życie. Zwiększenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić tylko w razie ujawnienia po zawarciu umowy okoliczności wskazujących na zwiększenie prawdopodobieństwa „wypadku” objętego umową ubezpieczenia, a nie innego wypadku wskazującego np. na złą kondycję ubezpieczającego.

Żądanie to powinno wskazywać precyzyjnie, o ile ma nastąpić zmiana składki albo jaka ma być jej nowa wysokość. Ciężar wykazania wpływu danej okoliczności na prawdopodobieństwo zajścia wypadku spoczywa na tym, kto domaga się zmiany wysokości składki. Zmiana ta nie musi być zwykła, lecz ma być istotna, a zatem o charakterze podstawowym i zasadniczy. Zmiana możliwa jest od momentu zajścia danej okoliczności, w przypadku zaś, gdy ubezpieczenie podzielone jest na okresy, zmiana może nastąpić dopiero od początku okresu, w którym zgłoszono takie żądanie. Ważne jest, że decydujące znaczenie ma moment zajścia tej zmiany, a nie ujawnienia się je.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (125 votes)

Dodaj komentarz