Zażalenie na postanowienie organu w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie na postanowienie organu w postępowaniu administracyjnym

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Natomiast jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Zażalenie może być wnoszone tylko na postanowienia wyliczone w kodeksie. Jest to rozwiązanie procesowe odmienne niż w przypadku odwołania, które przysługuje od decyzji wydanych w I instancji. A zatem to przepis prawa, a nie błędne pouczenie zawarte w postanowieniu decyduje o tym czy na określone postanowienie może być wniesione zażalenie.

Zażalenie służy na następujące postanowienia:

- o odmowie wszczęcia na żądanie organizacji społecznej postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby (art. 31 § 2),

- o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie dotyczącej innej osoby (art. 31 § 2),

- o odmowie przywrócenia terminu, z wyjątkiem postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, które jest ostateczne (art. 59),

- o odmowie udostępnienia akt sprawy (art. 74 § 2),

- o ukaraniu grzywną świadka lub biegłego albo innego uczestnika postępowania (np. osoby, która bezzasadnie odmawia okazania przedmiotu oględzin) (art. 88 § 1),

- o odmowie zwolnienia od kary grzywny (art. 88 § 2; kodeks wyjątkowo nie wymienia tu formy postanowienia - patrz koment. art. 88, poz. 2),

- o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy (art. 96),

- w sprawie zawieszenia postępowania (art. 101 § 3),

- o zajęciu stanowiska w sprawie przez inny organ (art. 106 § 5),

- o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 2),

- w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji (art. 113 § 3),

- w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu (art. 113 § 3 w zw. z art. 126),

- w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji (art. 113 § 3),

- w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia (art. 113 § 3 w zw. z art. 126),

- w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ugody (art. 119 § 1),

- o wstrzymaniu wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania (art. 152),

- o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji (art. 159),

- w sprawie zwrotu podania wskutek nieuiszczenia przez stronę opłat i kosztów (należności) postępowania (art. 261 § 3),

- w sprawie kosztów postępowania (art. 264 § 2).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (22 votes)

Dodaj komentarz