Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2) odrzucenie skargi w przypadku:

- wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

- gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

- jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

3) umorzenie postępowania;

4) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

5) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

6) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

7) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;

8) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

9) odrzucenie skargi kasacyjnej;

10) odrzucenie zażalenia;

11) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

12) ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia zażalenia.

Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych. Zażalenie jest oczywiście uzasadnione, jeśli sąd uznaje zarzuty i żądania w nim zawarte za zasadne, podziela stanowisko skarżącego, a wadliwość zaskarżonego postanowienia jest zauważalna bez potrzeby dokonywania jego głębszej analizy.

Jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Uwzględniając zażalenie, wyda postanowienie kasatoryjne, to jest uchyli zaskarżone postanowienie w całości lub w części i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie. Wydanie postanowienia kasatoryjnego rodzi potrzebę wydania nowego postanowienia na miejsce uchylonego. Działania sądu drugiej instancji są w tym przypadku ograniczone wyłącznie do działań kontrolnych, co nie jest typowe dla postępowania zażaleniowego

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest związany wnioskiem skarżącego co do sposobu rozstrzygnięcia zażalenia; może więc na przykład zmienić zaskarżone postanowienie, mimo że skarżący domagał się jego uchylenia. Wojewódzki sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (50 votes)

Dodaj komentarz