Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (wyrok, postanowienie, ugoda, akt notarialny)

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (wyrok, postanowienie, ugoda, akt notarialny)

Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej „zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany wyżej, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony. Chodzi przede wszystkim o akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji. Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE 2004 L 143/15 ze zm.) przewiduje, że orzeczenia sądowe oraz inne tytuły egzekucyjne w postaci ugód oraz tzw. dokumentów urzędowych (np. aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji) dotyczące roszczeń bezspornych (roszczeń o świadczenie pieniężne, których dłużnik nie kwestionował), pochodzące z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będą mogły być wykonywane w każdym innym państwie członkowskim w taki sam sposób, jak tytuły egzekucyjne wydane w tym ostatnim państwie. Nie będzie więc potrzeby uprzedniego przeprowadzania odrębnego postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności w państwie, gdzie orzeczenie (inny tytuł) ma być przedmiotem wykonania. Zniesienie tego postępowania oznacza, że dłużnik nie może skutecznie powoływać się na przesłanki odmowy stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia, a więc także na sprzeczność wykonania orzeczenia z porządkiem publicznym państwa wykonania oraz na nieprawidłowe doręczenie dokumentu wszczynającego postępowanie sądowe. Wystarczy, że dane orzeczenie zostanie zaopatrzony w państwie jego wydania (a nie w państwie wykonania) w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Warunki wydania takiego zaświadczenia ograniczają się do ustalenia, że dany tytuł jest wykonalny w państwie wydania, dotyczy roszczenia bezspornego oraz - gdy orzeczenie jest (w szerokim rozumieniu) zaoczne - przy jego wydaniu zostały spełnione pewne minimalne standardy procedury gwarantujące ochronę praw dłużnika.

Skład Sądu

Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.

Doręczenie postanowienia; zażalenie

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się dłużnikowi. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego może nastąpić, jeżeli postępowanie w państwie wydania nie spełniło wymagań stawianych w art. 13-17 rozporządzenia nr 805/2004.

Uchylenie zaświadczenia na wniosek

W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (22 votes)

Dodaj komentarz