Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej

Wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (Okres pięcioletni wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, powodujące wygaśnięcie tego zobowiązania), oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Uczestnictwo dłużnika w spółkach kapitałowych nie stanowi samo przez się przeszkody do ogłoszenia w stosunku do niego upadłości "konsumenckiej".

Sąd ustala wynagrodzenie syndyka biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania. Czas trwania postępowania, mimo iż wymieniony jako ostatni powinien mieć istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia syndyka w jego maksymalnym rozmiarze. Krótki czas trwania postępowania bowiem zazwyczaj jest dowodem efektywnie przeprowadzonej likwidacji masy upadłości i sprawnego dokonania wszelkich prawem wymaganych czynności proceduralnych. Nie można wykluczyć przypadków szczególnych, gdy postępowanie będzie toczyło się przez dłuższy okres czasu z przyczyn niezależnych od syndyka (z uwagi na znaczny rozmiar masy upadłości lub istnienie trudno zbywalnych składników, jak np. niewielki udział we współwłasności lokalu nabyty w drodze spadkobrania). W tym ostatnim wypadku długotrwałość postępowania nie powinna być odczytywana jako okoliczność wpływająca ujemnie na poziom wynagrodzenia.

Wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka należy podwyższyć o należną kwotę podatku od towarów i usług. Jeżeli funkcję sprawowało w postępowaniu kilku syndyków sąd rozdziela między nich wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.8/5 - (114 votes)

Dodaj komentarz