Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego w upadłości konsumenckiej

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego w upadłości konsumenckiej

Po wykonaniu obowiązków określonych planem spłat dłużnik składa do sądu pismo, w którym wykazuje, że ustalony plan spłat wykonał. Upadły powinien przedłożyć sądowi dowody wykonania zobowiązań. Postanowienie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. W razie konieczności sąd wysłucha upadłego lub wierzycieli. Postanowienie ma charakter deklaratoryjny; stwierdza fakt wykonania planu spłaty wierzycieli i w związku z tym umorzenia zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Dotyczy to zarówno wierzytelności uznanych na liście, nieuznanych na liście a ustalonych następnie w toku innego postępowania sądowego lub administracyjnego. Zobowiązania, których upadły nie ujawnił nieumyślnie np. zagubienie starych dokumentów również podlegają umorzeniu.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Umorzenie następuje więc z mocy prawa z chwilą prawidłowego wykonania planu spłat, a orzeczenie sądu ten stan potwierdza.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Po wydaniu postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań wyżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (113 votes)

Dodaj komentarz