Zawiadomienie o toczącej się sprawie w sądzie i wezwanie osoby w charakterze powoda

Zawiadomienie o toczącej się sprawie w sądzie i wezwanie osoby w charakterze powoda

Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się procesie osobę przez niego wskazaną. Osoba ta może w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia wstąpić do sprawy w charakterze powoda. Osoba zawiadomiona, która zgłosiła przystąpienie do sprawy w charakterze powoda, może za zgodą obu stron wstąpić na miejsce strony powodowej, która wówczas będzie od udziału w sprawie zwolniona. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony powodowej pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie dotychczasowych kosztów od osoby, która poprzednio występowała jako powód. Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego, dokonane przez sąd zgodnie z regułami poprzedzającymi, zastępuje pozwanie. Osoby wezwane do wzięcia udziału w sprawie, a także osoby zawiadomione w myśl reguł poprzedzających o toczącym się procesie, które w terminie zgłosiły swe przystąpienie do sprawy w charakterze powodów, mogą przy pierwszej czynności procesowej żądać powtórzenia dotychczasowego postępowania w całości lub w części, stosownie do okoliczności sprawy. W stosunku do osób wezwanych do wzięcia udziału w sprawie i osób zawiadomionych, które zgłosiły przystąpienie do sprawy, stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie.

Przepisy nie przewidują dla wniosku o zawiadomienie żadnych wymogów szczególnych. Tym samym należy uznać, że może być on złożony ustnie na rozprawie, a poza rozprawą – w formie pisma procesowego. Wniosek taki powinien wskazywać osobę, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem jej adresu. Komentowany przepis nie nakłada bowiem na sąd obowiązku przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia osoby, przeciwko której powód powinien kierować swoje roszczenia. Do wniosku powinny być dołączone odpisy pism procesowych i załączników dotychczas złożonych w sprawie celem doręczenia ich osobie zawiadamianej. W razie niezłożenia przez powoda odpisów pism i załączników, przewodniczący posiedzenia zarządza sporządzenie tych odpisów przez sekretariat.

Wniosek o zawiadomienie osoby wskazanej podlega rozpoznaniu przez sąd, który wydaje w tym przedmiocie postanowienie. Wydając postanowienie w przedmiocie zawiadomienia o toczącym się procesie sąd nie bada tego, czy zachodzą przesłanki wstąpienia osoby trzeciej do postępowania w charakterze strony powodowej. Odmienne założenie dopuszczałoby przesądzanie przez sąd przed wyrokowaniem w sprawie o istnieniu bądź braku materialnej przesłanki w postaci legitymacji procesowej, co czego nie uprawnia żaden przepis ustawy procesowej.

Skutki, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, powstają wobec osoby zawiadomionej z momentem złożenia przez nią oświadczenia o wstąpieniu do sprawy w charakterze powoda. Z kolei skutki, jakie ustawa wiąże z doręczeniem pozwu pozwanemu, powstaną z momentem powzięcia przez niego wiedzy o wstąpieniu osoby zawiadomionej do postępowania. Może to nastąpić przez doręczenie pozwanemu pisma procesowego, w którym osoba zawiadomiona złożyła oświadczenie o wstąpieniu do sprawy, bądź też przez ustne złożenie oświadczenia na rozprawie w obecności pozwanego. Osoba, która na wniosek powoda wstąpiła do procesu, staje się powodem obok podmiotu, który dotychczas występował w procesie w tej roli procesowej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (26 votes)

Dodaj komentarz