Klauzule niedozwolone w umowach o usługi turystyczne z biurem podróży: wakacje, wycieczkę, wyjazd czy podróż

Klauzule niedozwolone w umowach o usługi turystyczne z biurem podróży: wakacje, wycieczkę, wyjazd czy podróż

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli postanowienie umowy nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.  Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Aby określone postanowienie umowy mogło zostać uznane za „niedozwolone postanowienie umowne”, spełnione muszą zostać cztery warunki:

- umowa musi być zawarta z konsumentem,

- postanowienie umowy „nie zostało uzgodnione indywidualnie”,

- postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy,

- postanowienie sformułowane w sposób jednoznaczny nie dotyczy „głównych świadczeń stron”.

Dla uznania klauzuli za niedozwoloną poza kształtowaniem praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, musi ona rażąco naruszać jego interesy. Przyjmuje się, że postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie, znacząco odbiega od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron.  Nie dopuszcza się możliwości uznania za klauzulę niedozwoloną postanowień określających główne świadczenia stron, gdy zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny. Reguły ochrony interesów konsumenta powinny ustąpić wobec jednoznacznie określonego zamiaru stron co do ukształtowania tych podstawowych elementów zobowiązania. Ograniczenie zakresu zastosowania tej przesłanki negatywnej odpowiada przekonaniu, że każdy podmiot zawierający umowę (także konsument) powinien mieć świadomość wiążącego charakteru takiej przedmiotowo istotnej klauzuli (nawet, gdy ta jest dla niego rażąco niekorzystna), jeżeli brak wątpliwości co do skutku prawnego zamierzonego przez strony.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone w umowach następujące klauzule:

1) Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w wyjątkowych przypadkach (...) w przypadku drastycznego wzrostu kursu walut, wzrostu cen świadczeń, wzrostu kosztów transportu, ceł, opłat portowych, granicznych, Biuro zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy, o czym powiadomi uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny powiadomi uczestnika ustnie lub pisemnie. W przypadku wzrostu ceny powyżej 10 proc. wartości imprezy - Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy w ciągu 2 dni od daty powiadomienia oraz zwrotu całości wniesionej opłaty. Brak odpowiedzi ww. w terminie będzie traktowany jako akceptacja zmiany.

2) Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub części świadczeń z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności (...) Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, przedstawiając ofertę zastępczą, a w razie braku akceptacji zwracając całość uiszczonych przez Uczestnika wpłat. Podobne prawo zwrotu całości wpłat przysługuje Uczestnikowi w przypadku zmiany terminu imprezy, standardu świadczeń lub programu wykupionej imprezy, jeżeli w ciągu dwóch dni od daty powiadomienia przez Biuro Uczestnik nie zaakceptuje ww. zmian.

3) Biuro w przypadkach szczególnie uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu: kolejności zwiedzania, zakwaterowania itp. Jednakże powyższe zmiany nie mogą mieć zasadniczego wpływu na standard świadczeń oraz podstawowe punkty programu.

4) We wszystkich opisanych w paragrafie II przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie.

5) Biuro nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wpłat Uczestników dokonywanych za pośrednictwem agentów biura.

6) Nieopłacenie przez uczestnika w ustalonym przez Organizatora terminie płatności ceny imprezy powoduje skreślenie z listy uczestników z równoczesnym zastosowaniem konsekwencji finansowych.

7) W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy (bez względu na przyczynę) Organizator potrąca z dokonanej przez Klienta wpłaty opłatę manipulacyjną w wysokości (...) 100 proc. ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni i w dniu wyjazdu.

8) Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota (rezydenta Biura lub wskazanego w programie lub na voucherze), skierowaniu przedstawiciela Biura za granicę lub w kraju bądź faksem do organizatora imprezy. Niewniesienie reklamacji pisemnej w trakcie trwania imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez Biuro.

9) Biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane działaniem osób trzecich, trudne do uniknięcia, takie jak kradzieże, rabunki, pożary.

10) Biuro ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości 50-200 zł od osoby. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 30 dni przed zaplanowanym terminem wyjazdu jest traktowana jako rezygnacja z imprezy na następujących warunkach:

– 20 proc. ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

– 30 proc. ceny imprezy przy rezygnacji od 21 do 29 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy,

– 50 proc. ceny imprezy przy rezygnacji 21 do 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Zwrotu wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceń dokonuje Biuro lub agent, u którego dokonano wpłaty.

11) Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy, a w szczególności takich jak zmiana (…) terminu wyjazdu (zmiana o ponad 24 godziny).

12) Biuro nie odpowiada za opóźnienia odlotów samolotów.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz