Sprzedaż na raty: odpowiedzialność, rękojmia, reklamacja i zwłoka z zapłata rat

Sprzedaż na raty: odpowiedzialność, rękojmia, reklamacja i zwłoka z zapłata rat

Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego.

Elementami odróżniającymi sprzedaż na raty od umowy sprzedaży oraz innych umów są następujące elementy szczegółowo istotne:

- sprzedaż następuje w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa (czynność handlowa), gdzie sprzedawcą jest sam przedsiębiorca, a nabywcą osoba fizyczna;

- przedmiotem umowy jest tylko i wyłącznie rzecz ruchoma;

- cena jest płatna w ratach, z których każda traktowana jest oddzielnie (oddzielnie biegnie też termin przedawnienia w stosunku do każdej z nich, a rozpoczyna bieg z chwilą ich wymagalności), a samo świadczenie sprzedawcy wykonane jest przed całkowitą zapłatą ceny sprzedaży.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przez umowę wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne. Umowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

Przedterminowa zapłata

Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego.

Zwłoka z zapłatą rat

Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy, a kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W wypadku takim sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Postanowienia umowne mniej korzystne dla kupującego są nieważne. Zamiast nich stosuje się zasady wyżej wymienione.

Wyłącznie przedsiębiorców

Zasad opisanych w tym artykule nie stosuje się do sprzedaży na raty, jeżeli kupujący nabył rzecz w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

Kredyt bankowy

Zasady niniejsze stosuje się odpowiednio w wypadkach, gdy rzecz ruchoma zostaje sprzedana osobie fizycznej korzystającej z kredytu udzielonego w tym celu przez bank, jeżeli kredyt ten ma być spłacony ratami, a rzecz została kupującemu wydana przed całkowitą spłatą kredytu. Do zabezpieczenia roszczeń banku, który kredytu udziela, przysługuje mu ustawowe prawo zastawu na rzeczy sprzedanej, dopóki rzecz znajduje się u kupującego.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy ponosi wyłącznie sprzedawca.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz