Umowa rachunku bankowego: obowiązki stron, przelew i jego odmowa, wyciąg, rozwiązanie umowy

Umowa rachunku bankowego: obowiązki stron, przelew i jego odmowa, wyciąg, rozwiązanie umowy

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. „Przypisanie” rachunkowi danego klienta określonego numeru w momencie zawarcia umowy nie oznacza jednak, że w przypadku zmiany tego numeru dojdzie do zmiany umowy rachunku bankowego, bądź konieczności zawarcia nowej umowy o prowadzenie rachunku o innym numerze. Zobowiązanie banku w ramach umowy rachunku polega bowiem na „udostępnieniu” klientowi, obrazowo i w uproszczeniu rzecz ujmując, wirtualnego miejsca (adresu) w zasobach banku, w którym przechowywane będą jego środki oraz z którego te środki będą przelewane w ramach dokonywanych rozliczeń. Zmiana takiego miejsca przez bank nie wprowadza żadnych modyfikacji do łączącego strony stosunku prawnego, wymaga tylko podania przez bank klientowi nowego adresu tego miejsca (numeru rachunku), by mógł on prawidłowo korzystać z posiadanego rachunku.

Oczywistym jest, że wadliwe funkcjonowanie obsługi rachunku bankowego posiadacza tego rachunku, polegające na umożliwieniu lub tolerowaniu przestępczej działalności pracownika banku, może stanowić czyn niedozwolony instytucji bankowej.

Rozporządzanie pieniędzmi

Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia.

Odmowa wykonania zlecenia

Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. Przez przepisy szczególne, które pozwalają bankowi na odmowę wykonania zlecenia posiadacza rachunku należy rozumieć przepisy o charakterze normatywnym, zawarte w aktach prawa powszechnie obowiązującego. Obowiązek ten nie może więc zostać ograniczony ani regulaminem banku, ani też zarządzeniem lub innym aktem organów banku, co odnosi się także do zarządu komisarycznego.

Wyciąg z rachunku bankowego

Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowiązany informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego. Bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda. Posiadacz rachunku bankowego jest obowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Choć każdy kolejny wyciąg Bank jest zobowiązany wydać żądającemu, to czynność ta może być odpłatna. Bank może bowiem pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.

Obowiązki z rachunku imiennego

Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowiązany jest zawiadamiać bank o każdej zmianie swego zamieszkania lub siedziby.

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego przez wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów.

Przedawnienie

Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. Roszczenia banku wynikające z umowy kredytu odnawialnego, udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, przedawniają się w terminie trzech lat.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (36 votes)

Dodaj komentarz