Hotel, motel i pensjonat: odpowiedzialność za szkodę, kradzież, zniszczenie rzeczy i bagażu, wynagrodzenie

Hotel, motel i pensjonat: odpowiedzialność za szkodę, kradzież, zniszczenie rzeczy i bagażu, wynagrodzenie

Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą z usług hotelu lub podobnego zakładu, zwaną dalej „gościem”, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Statusu gościa nie ma również osoba przebywająca w hotelu przelotnie i niekorzystająca z noclegu i zamieszkania np. klient baru lub kasyna.

Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu lub podobnego zakładu, została powierzona utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład może za nie odpowiadać jako przechowawca, jeżeli została zawarta umowa przechowania. Rzecz traci cechę „wniesionej” z chwilą zabrania jej przez podróżnego z hotelu z jakiejkolwiek przyczyny. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa wyżej, przez umowę lub ogłoszenie nie ma skutku prawnego.

Hotelem jest prowadzony w celach zarobkowych, a więc stale, odpłatnie i w sposób profesjonalny, zakład dysponujący pomieszczeniami przeznaczonymi do czasowego pobytu gości, tj. zapewnienia im noclegu i zamieszkania. Przedmiotem działalności hotelu mogą być także inne usługi, np. żywienie, handel, usługi pralnicze. Na ocenę, czy mamy do czynienia z hotelem czy zakładem hotelarskim nie wpływa nadana mu nazwa, renoma, wielkość ani standard świadczonych usług. Hotelami są więc również - jeśli spełniają wymagania działalności zarobkowej i zawodowej m. in. motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, noclegowe, turystyczne, schroniska. Nie są hotelami m. in. pola biwakowe (namiotowe), obozowiska turystyczne, a także z reguły kempingi bez stałej bazy lokalowej, choćby były permanentnie strzeżone i miały stałą obsługę recepcyjną.

Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy

Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu wygasa, jeżeli poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej niezwłocznie utrzymującego zakład. Przepisu tego nie stosuje się, gdy szkodę wyrządził utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład albo gdy przyjął rzecz na przechowanie.

Przedawnienie

Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu. Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat dwóch. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw gastronomicznych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. Ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również wypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

Umowa przechowania zawierana przez gościa hotelowego z utrzymującym hotel, nosząca nazwę „przechowania hotelowego” („depozytu hotelowego”), jest umową dodatkową, którą można objąć wszelkie rzeczy wnoszone do hotelu, a więc np. bagaż, przedmioty szczególnie cenne. W takim wypadku oddający na przechowanie powinien wskazać, o jakie przedmioty chodzi i jaka jest ich orientacyjna wartość. Oddanie pakunku bez powiadomienia hotelu o jego zawartości, a tym samym bez stworzenia możliwości sprawdzenia, co jest przedmiotem przechowania, nie uzasadnia pełnej odpowiedzialności utrzymującego hotel za ewentualną szkodę.

Prawo zastawu

Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone osobie korzystającej z usług hotelu lub podobnego zakładu, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych przysługuje utrzymującemu zarobkowo hotel lub podobny zakład ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego.

Odpowiedzialność innych zakładów; basen i kąpielisko

Regulacje o odpowiedzialności i ustawowym prawie zastawu utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład stosuje się odpowiednio do zakładów kąpielowych. Jednakże co się tyczy przedmiotów, które zazwyczaj nie bywają wnoszone przez osoby korzystające z usług tych zakładów, odpowiedzialność prowadzącego zakład ogranicza się do wypadku, gdy przyjął taki przedmiot na przechowanie albo gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego albo osoby u niego zatrudnionej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (27 votes)

Dodaj komentarz