Suma ubezpieczenia, a odszkodowanie

Suma ubezpieczenia, a odszkodowanie

Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający…

5/5 - (140 votes)