Suma ubezpieczenia, a odszkodowanie

Suma ubezpieczenia, a odszkodowanie

Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia (interesu), ale dopuszcza się sytuację, że suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia, przy czym z uwagi na to, że suma ta stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, to na ubezpieczającym ciąży ryzyko właściwego jej określenia. Niedoubezpieczenie występuje w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczeniowej i w takim przypadku - w razie szkody częściowej - odszkodowanie obliczane jest proporcjonalnie, w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości ubezpieczeniowej.

W razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić odszkodowanie, a nie sumę ubezpieczenia. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższe od poniesionej szkody. Ustalenie świadczeń ubezpieczeniowych następuje w toku likwidacji szkody, czyli postępowania likwidacyjnego, która kończy się wydaniem przez zakład ubezpieczeń decyzji o wypłacie świadczenia i jego wysokości, lub o odmowie wypłaty. Wykorzystanie przez stronę powodową drogi sądowej i wytoczenie powództwa odszkodowawczego nie usprawiedliwia ustalenia odszkodowania według cen z daty orzekania, bowiem i w takiej sytuacji sąd nie może zasądzić więcej niż zakład ubezpieczeń był zobowiązany wypłacić ubezpieczonemu.  Co do zasady poszkodowanemu nie będącemu płatnikiem podatku VAT odszkodowanie wraz z tym podatkiem przysługuje. Poszkodowany nie może bowiem w takim przypadku obniżyć należnego od niego podatku o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (140 votes)

Dodaj komentarz