Sprzedaż i kupno rzeczy bez certyfikatu czy atestu jako wada

Sprzedaż i kupno rzeczy bez certyfikatu czy atestu jako wada

Brak dostarczenia niezbędnych certyfikatów towaru, należy traktować w kategorii wady fizycznej. W sytuacji bowiem, gdy przedmiot sprzedaży, nie został zaopatrzony w wymagane oznaczenia, certyfikaty, atesty w grę wchodzi niekompletność stanowiącą jedną z postaci wad fizycznych objętych regulacją art. 556 KC. Ciążący na sprzedawcy obowiązek dostarczenia certyfikatów nie oznacza, że jest to element konstytutywny umowy sprzedaży, zwłaszcza, że przeznaczenie danego towaru może być różne, zakupy mogą być dokonywane dla różnych celów.

Z kolei brak wymaganych atestów stanowi wadę towaru, polegającą na jego wydaniu kupującemu przez sprzedawcę w stanie niezupełnym, co uprawnia kupującego do zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej (art. 556 § 1 KC), przy zachowaniu aktów staranności, wskazanych w art. 563 § 1 i § 2 KC.

Ustawodawca chroni jednakże w takim przypadku interesy kupującego poprzez instytucję rękojmi za wady rzeczy, której zadaniem jest ochrona zaufania kupującego, który ma prawo sądzić, że kupiona rzecz stanowi odpowiednik jego świadczenia. Niezależnie od tego kupujący może skorzystać z ochrony wynikającej z ogólnych przepisów o skutkach nienależytego wykonania zobowiązania. Wybór zaś konkretnego uprawnienia pozostaje w gestii kupującego. W ramach uprawnień z rękojmi kupujący, w przypadku gdy rzecz dotknięta jest wadą o której mowa w art. 556 § 1 KC, może od umowy odstąpić za jednoczesnym obowiązkiem zwrotu towaru (art. 560 § 2 KC) bądź żądać obniżenia ceny. Wówczas jeżeli skorzystał z któregoś z tych uprawnień będzie zwolniony w ogóle z obowiązku jej uiszczenia - przy odstąpieniu od umowy, bądź odpowiedniej jej części - przy obniżeniu ceny (art. 560 KC).

Sam zaś fakt występowania wad, a nawet ich reklamowanie - zawiadomienie o wadzie, nie uzasadnia wstrzymania zapłaty ceny. Podobnie, jak sam zarzut wadliwości dostarczonych rzeczy nie daje sam przez się podstaw do oddalenia powództwa o zapłatę ceny. Istotne jest bowiem to czy i z jakich przysługujących mu uprawnień związanych z wadliwością przedmiotu sprzedaży kupujący skorzysta, a które to rzutują dopiero na zasadność żądania zapłaty ceny.

Jeżeli skuteczność skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy uzależniona jest od dochowania przez kupującego tzw. aktów staranności to w przypadku obrotu profesjonalnego uprawnienia z rękojmi przysługują kupującemu tylko wówczas, jeżeli zbadał rzecz w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i zawiadomił niezwłocznie sprzedawcę o dostrzeżonej wadzie, w przypadku ujawnienia się wady dopiero później jeżeli zawiadomił sprzedawcę niezwłocznie po jej wykryciu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (123 votes)

Dodaj komentarz