Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera linii lotniczych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek, śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera linii lotniczych

Osoba eksploatująca statek powietrzny odpowiada za szkody spowodowane wypadkiem lotniczym zarówno wobec innych osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego niebędących pasażerami (np. osoby przewożone na innej podstawie niż umowa przewozu, członkowie załogi), jak i wobec osób poszkodowanych wypadkiem niebędących na pokładzie statku powietrznego, a więc "zarówno osobom obcym, jak pracownikom przedsiębiorstwa lub zakładu. Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody.  

Rekompensacie podlegają wszelkie szkody majątkowe wyrządzone zarówno na osobie, jak i w mieniu. Nie jest konieczna bezpośrednia styczność samolotu z uszkodzoną rzeczą lub poszkodowaną osobą. Istnieje bowiem możliwość, że szkoda zostanie wyrządzona przez przedmiot lub substancję wyrzuconą ze statku powietrznego lub przez podmuch lub hałas. Odpowiedzialność ponosi się tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Sposób interpretacji pojęć ruch pojazdu mechanicznego i ruch statku powietrznego jest taki sam, a może różnić się jedynie w szczegółach wynikających z odmienności między ruchem drogowym i eksploatacją statków powietrznych. Nie można z góry wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ruch statków powietrznych.

Osobę, która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, uważa się za eksploatującą statek powietrzny, jeżeli zachowała prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu.  Za używającą statek powietrzny uważa się osobę, która używa go bądź sama, bądź przez osoby za nią działające, choćby przekroczyły udzielone im uprawnienia. Osobę wpisaną do rejestru statków jako użytkownika uważa się za osobę eksploatującą statek powietrzny i ponoszącą odpowiedzialność za szkodę, chyba że udowodni, że eksploatującą w danym czasie była inna osoba. Odpowiedzialność za szkody ponosi również osoba, która bezprawnie używa statku powietrznego. Używanie statku powietrznego oznacza więc to samo co używanie rzeczy korzystanie z rzeczy w znaczeniu kodeksu cywilnego, co oznacza możność władania rzeczą na podstawie prawa o charakterze rzeczowym (własność, użytkowanie) lub obligacyjnym (najem, dzierżawa, leasing, użyczenie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie od przewoźnika lotniczego

Przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody w przewozie pasażerów, bagażu i towarów na zasadach określonych w umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, stosownie do zakresu ich stosowania. Postanowienia umów stosuje się również do odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody w przewozie międzynarodowym niepodlegającym tym umowom, a rozpoczynającym się lub kończącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z wykonywaniem lądowania handlowego na tym terytorium oraz w przewozie lotniczym krajowym. W przypadku przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską różnych umów międzynarodowych oraz zmian i uzupełnień do nich w przewozie tym stosuje się jedynie postanowienia umowy ostatnio ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Odpowiedzialność przewoźnika powinna rozpoczynać się w momencie, gdy pasażer wchodzi do tzw. odizolowanej strefy pasażerów i kończyć w momencie opuszczenia jej. Strefa ta jest zamknięta, odizolowana, dostępna tylko dla pasażerów danego lotu, gdzie przewoźnik sprawuje wyłączną kontrolę nad pasażerami, eskortuje ich do/z samolotu. Jedynie w takiej strefie znajdują się pasażerowie danego lotu, stosują się wówczas do wskazówek przewoźnika i nie mają pełnej swobody ruchu. Za szkody powstałe na terenie dworca lotniczego odpowiedzialność ponosi port lotniczy, a nie przewoźnik. Przykładowo, przewoźnik nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku śmierci pasażera wskutek zawału serca na dworcu lotniczym.

W przypadku szkód na osobie, aby przewoźnik lotniczy był odpowiedzialny, należy przede wszystkim ustalić, że miał miejsce wypadek. Wypadek musi stanowić przyczynę śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera, musi on mieć miejsce na pokładzie samolotu lub też w trakcie jakiejkolwiek czynności związanej z wsiadaniem lub wysiadaniem.

W razie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia przysługuje odszkodowanie, renta lub zadośćuczynienie. Najbliżsi członkowie rodziny w razie śmierci osoby bliskiej są uprawnieni do zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu lub jednorazowego odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci zmarłego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

W ramach ubezpieczenia OC przewoźnika lotniczego użytkownika ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera wsiadającego na pokład statku powietrznego, opuszczającego go lub znajdującego się na pokładzie, zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu rejestrowanego, na który został wystawiony kwit bagażowy, które nastąpiło w czasie, gdy pozostawał on pod opieką ubezpieczającego, oraz zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu podręcznego i rzeczy osobistych pasażera, o ile szkoda powstała z winy ubezpieczającego lub osób za niego działających Ubezpieczenie OC użytkownika może także mieć zastosowanie do szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku skoków spadochronowych lub lotów przy użyciu paralotni, wykonywanych przez skoczków lub pilotów paralotni wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Przewoźnicy lotniczy oraz operatorzy statków powietrznych zapewniają ochronę ubezpieczeniową każdego z lotów, bez względu na to, czy dysponowanie przez nich statkiem powietrznym wynika z własności, czy jakiejkolwiek formy dzierżawy. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność

Powództwo o odszkodowanie musi zostać wytoczone, według

wyboru powoda, na terytorium jednego z państw stron albo przed sądem właściwym dla siedziby przewoźnika, albo jego głównego miejsca prowadzenia działalności, albo miejsca prowadzenia działalności, w ramach której zawarta została umowa, albo przed sądem miejsca przeznaczenia oraz, w odniesieniu do szkód wynikłych ze śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, na którego terytorium w chwili wypadku pasażer miał swoje główne i stałe miejsce zamieszkania i do którego lub z którego przewoźnik świadczy usługi lotniczego przewozu osób albo swoimi własnymi statkami powietrznymi, albo statkami powietrznymi innego przewoźnika w zastosowaniu umowy handlowej i w którym przewoźnik prowadzi swoją działalność lotniczego przewozu osób z lokalu wynajętego lub stanowiącego własność przewoźnika lub przez innego przewoźnika, z którym ma on umowę handlową.

Prawo do odszkodowania wygasa,

jeśli powództwo nie zostanie wytoczone w okresie 2 lat, liczonym od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przylecieć, lub od dnia, w którym przewóz ustał.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (23 votes)

Dodaj komentarz