Przyrzeczenie, ogłoszenie publiczne, konkurs i nagroda

Przyrzeczenie, ogłoszenie publiczne, konkurs i nagroda

Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała. Przyrzeczenie publiczne musi być uczynione publicznie, czyli w taki sposób, aby jego treść mogła dotrzeć do nieokreślonej liczby nieoznaczonych osób/adresatów tj. gdy oświadczenie przyrzekającego zostaje podane do ogólnej wiadomości w mediach lub za pomocą środków wizualnych, albo w formie ogłoszeń dokonywanych w miejscach dostępnych dla ogółu społeczeństwa. Przyrzeczenie publiczne rodzi zobowiązania już z chwilą złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez przyrzekającego i nie wymaga złożenia oświadczenia woli przez drugą stronę stosunku zobowiązaniowego.

W przypadku konkursów stanowiących przyrzeczenie publiczne przyrzekający nagrodę może sformułować regulamin konkursu, którego celem jest dokładniejsze opisanie zasad uczestnictwa w konkursie i powyższe nie oznacza, że mogą być one uznane za ofertę umowną czy też wzorzec umowny. Postanowienia określające jednostronny stosunek zobowiązaniowy jakim jest przyrzeczenie publiczne, nie mogą podlegać kontroli abstrakcyjnej wzorca umownego.

Kilka wykonawców

Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko jedna nagroda. Gdy była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób - ta, która pierwsza czynność wykonała. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd odpowiednio podzieli nagrodę.

Gdy kilka osób wykona wspólnie czynności, od których uzależnione jest przyznanie nagrody, wtedy trzeba nagrodę podzielić, stosując za kryterium wkład poszczególnych osób w wykonanie prac. Jeśli nie da się tego wkładu ustalić, wówczas nagroda powinna być przyznana w równych częściach każdemu zgłaszającemu. W razie sporu o podziale decyduje sąd w postępowaniu o wydanie nagrody wszczętym z inicjatywy wygrywającego przeciwko przyrzekającemu lub osobie, która nagrodę otrzymała

Konkurs, nagroda

Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (21 votes)

Dodaj komentarz