Pozew i sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pozew i sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, dalej EPU, ma na celu szybkie dochodzenie i egzekucję roszczeń pieniężnych od dłużników. W EPU nie można dochodzić roszczeń pieniężnych w sprawach, w których sąd okręgowy jest właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, bez względu na wartość przedmiotu sporu. W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Roszczenie jest wymagalne w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione przez dłużnika na rzecz wierzyciela, a jednocześnie, że jest to dzień, w którym wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od dłużnika. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony w treści czynności prawej ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Interfejs systemu EPU nakazuje wnoszącemu pismo podać datę wymagalności dochodzonego roszczenia. Niewypełnienie tej rubryki interfejsu uniemożliwi skuteczne złożenie pozwu drogą elektroniczną.

Referendarz sądowy

Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Skutki wniesienia pisma drogą elektroniczną

Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Zasada ta ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma drogą elektroniczną. Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć pozwanego przy pierwszym doręczeniu. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego. Pismo procesowe wniesione do sądu z pominięciem drogi elektronicznej nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a więc skutków wynikających z przepisów zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Do skutków procesowych wniesienia pisma procesowego zalicza się w doktrynie m.in. konieczność podjęcia przez organ określonych czynności procesowych (np. konieczność badania pisma przez przewodniczącego wydziału lub referendarza sądowego pod kątem braków formalnych pisma).

Pozew powinien zawierać:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.

Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane opisane powyżej.

W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. W tym przypadku mowa jest o dowodach rzeczowych, które mogłyby być załączone do pisma procesowego (np. dowody z dokumentów, rysunków, map, danych na nośniku informatycznym). Jeżeli dowodem jest faktura, to należy przyjąć, że powinny być wskazane: data, wystawiający, przedmiot, wysokość należności). Organ niedysponujący treścią załączników w ogóle nie jest w stanie zakwestionować prawdziwości podanej podstawy faktycznej powództwa wnoszonego w EPU.

Powództwo zgłoszone w elektronicznym postępowaniu upominawczym podlega opłacie w wysokości 1/4 kwoty należnej w związku z wartością przedmiotu sporu. Opłata ta nie może wynosić mniej niż 30 zł.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty będzie aktualny przede wszystkim w przypadkach, gdy:

- roszczenie jest oczywiście bezzasadne,

- przytoczone okoliczności budzą wątpliwość.

Przez sąd właściwości ogólnej rozumie się wyłącznie sąd właściwy miejscowo według miejsca zamieszkania pozwanego lub jego siedzib.

Sąd uchyla nakaz zapłaty

Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tej przyczyny, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

Sprzeciw

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku gdy nakaz zapłaty wydał referendarz sądowy - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W obu przypadkach będzie to zawsze Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13; 20-070 Lublin). Pozwany może wnieść sprzeciw albo w formie zwykłego, tradycyjnego pisma procesowego, albo drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się na stronie www.e-sad.gov.pl i uzyskaniu loginu oraz hasła. W tym drugim przypadku droga elektroniczna pozostanie wyłącznym sposobem jego komunikacji z sądem w EPU.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu.

Po przekazaniu sprawy

przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania oraz dołączenia pełnomocnictwa, a po przekazaniu sprawy dodatkowo do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. W razie nieusunięcia powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli doręczono mu odpis pozwu.

Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (31 votes)

Dodaj komentarz