Powództwo windykacyjne, czyli wydanie i odebranie rzeczy od nieuprawnionego

Powództwo windykacyjne, czyli wydanie i odebranie rzeczy od nieuprawnionego

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (powództwo windykatoryjne). Powództwo ma ono zapewnić właścicielowi przywrócenie władztwa nad rzeczą, a więc ochronę jednego z podstawowych atrybutów prawa własności. Z istoty własności jako prawa podmiotowego i to o charakterze bezwzględnym wynika, że uprawnionemu przez cały okres, w którym jest właścicielem służy pełny zakres praw, a na innych podmiotach spoczywa bierny obowiązek nie przeszkadzania właścicielowi w wykonywaniu jego prawa.

Legitymowanym do wystąpienia z takim roszczeniem windykacyjnym jest właściciel rzeczy, na którym  spoczywa ciężar udowodnienia, że przysługuje mu prawo własności. Pozwana jest natomiast osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą bez podstawy prawnej a zatem zarówno posiadacz, jak i osoba władająca nią w cudzym imieniu, czyli dzierżyciel, przy czym to znowu na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że pozwany włada rzeczą, bowiem fizyczne władanie rzeczą przez pozwanego stanowi przesłankę skutecznego pozwania w procesie windykacyjnym. Uwzględnienie powództwa zgłoszonego na tej podstawie jest możliwe wówczas, gdy powód wykaże, że przysługuje mu prawo własności rzeczy, o którą toczy się spór.

Jednym więc ze sposobów obrony pozwanego w procesie windykacyjnym jest podniesienie takiego zarzutu, który podważy jego własność. Innym sposobem obrony pozwanego w procesie windykacyjnym jest wskazanie, że właściciel, żądając wydania rzeczy, nadużywa w okolicznościach sprawy przysługującego mu prawa podmiotowego.

Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przysługujące właścicielowi wobec czy to posiadacza samoistnego czy posiadacza zależnego należy do tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne właściciela rzeczy. Roszczenie windykacyjne użytkownika wieczystego jest skuteczne także przeciwko właścicielowi (Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego). Windykacyjna i negatoryjna ochrona prawa użytkowania wieczystego jest wynikiem bezwzględnego charakteru tego prawa. Niewątpliwie, aby skorzystać z tego prawa trzeba legitymować się tytułem prawnym do gruntu.

Wydanie przez organy gminy decyzji administracyjnej, zezwolenia lub zatwierdzenia w trybie administracyjnym sposobu korzystania z nieruchomości będącej własnością gminy, nie stanowi cywilnoprawnej zgody jej właściciela na takie korzystanie z nieruchomości i nie rodzi skutecznego względem właściciela uprawnienia do władania nieruchomością.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (41 votes)

Dodaj komentarz