Odpowiedzialność i odszkodowanie od przewoźnika lotniczego za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu czy towaru

Odpowiedzialność i odszkodowanie od przewoźnika lotniczego za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu czy towaru

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego, jeżeli tylko wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie, miało miejsce na pokładzie statku powietrznego lub w czasie, gdy zarejestrowany bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika. Jeżeli chodzi o bagaż niezarejestrowany, łącznie z przedmiotami osobistymi, przewoźnik ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Szkoda musi powstać z winy przewoźnika albo z winy osób za niego działających.

Przewoźnik nie jest odpowiedzialny w przypadku i w zakresie, w jakim szkoda wynikła z naturalnych właściwości, jakości lub wad własnych bagażu. Może on również całkowicie lub częściowo uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli udowodni, że szkoda została spowodowana przez lub że przyczyniło się do niej niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie osoby domagającej się odszkodowania

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia towaru, jeżeli

tylko wydarzenie, które spowodowało taką szkodę, miało miejsce w czasie przewozu lotniczego (okres, w którym towar znajduje się pod opieką przewoźnika, wykluczając przewóz lądowy, morski lub wodami śródlądowymi, wykonywany poza portem lotniczym). Jeżeli jednak taki przewóz jest wykonywany w wypełnieniu umowy przewozu lotniczego, w celu załadowania, dostawy lub przeładunku, domniemywa się (z dopuszczeniem dowodu przeciwnego), że wszelka szkoda powstała ze zdarzenia, które miało miejsce w czasie przewozu lotniczego. Jeżeli przewoźnik bez zgody nadawcy zastępuje w całości lub części przewóz, który zgodnie z umową stron miał być wykonywany jako przewóz lotniczy, przewozem wykonywanym innym środkiem transportu, taki przewóz innym środkiem transportu uważa się za odbywający się w czasie przewozu lotniczego.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku i w zakresie,

w jakim udowodni, że zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie towaru zostało spowodowane przez:

1) naturalne właściwości, jakość lub wada własna towaru, np. choroba zwierząt;

2) działanie władz publicznych związane z wwozem, wywozem lub tranzytem towaru, np. uszkodzenie towaru podczas kontroli celnej,

3) działania wojenne lub konflikt zbrojny;

4) wadliwe opakowanie towaru wykonane przez osobę inną niż przewoźnik lub osoby za niego działające, np. nadawca przygotował przesyłkę towarową w taki sposób, że zawartość wylała się na zewnątrz lub też stłukła się.

Powództwo o odszkodowanie musi zostać wytoczone, według

wyboru powoda, na terytorium jednego z państw stron albo przed sądem właściwym dla siedziby przewoźnika, albo jego głównego miejsca prowadzenia działalności, albo miejsca prowadzenia działalności, w ramach której zawarta została umowa, albo przed sądem miejsca przeznaczenia oraz, w odniesieniu do szkód wynikłych ze śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, na którego terytorium w chwili wypadku pasażer miał swoje główne i stałe miejsce zamieszkania i do którego lub z którego przewoźnik świadczy usługi lotniczego przewozu osób albo swoimi własnymi statkami powietrznymi, albo statkami powietrznymi innego przewoźnika w zastosowaniu umowy handlowej i w którym przewoźnik prowadzi swoją działalność lotniczego przewozu osób z lokalu wynajętego lub stanowiącego własność przewoźnika lub przez innego przewoźnika, z którym ma on umowę handlową.

Prawo do odszkodowania wygasa,

jeśli powództwo nie zostanie wytoczone w okresie 2 lat, liczonym od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przylecieć, lub od dnia, w którym przewóz ustał.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (23 votes)

Dodaj komentarz