Odpowiedzialność kilku osób za szkodę, zapłatę odszkodowania lub naprawianie szkody. Regres, czyli zwrotne roszczenie

Odpowiedzialność kilku osób za szkodę, zapłatę odszkodowania lub naprawianie szkody. Regres, czyli zwrotne roszczenie

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.

Wyraża się dwie następujące zasady:

1) Każda z tych osób jest samodzielnie odpowiedzialna za naprawienie całej szkody, której wysokość wyznaczają odpowiednie przepisy.

2) Odpowiedzialność dwóch lub więcej osób obowiązanych do naprawienia takiej szkody jest solidarna.

Jeżeli jedna z tych odpowiedzialnych osób zwolniona jest od jurysdykcji sądów polskich, to taka okoliczność nie wyłącza działania pierwszej zasady w stosunku do drugiej osoby też odpowiedzialnej za szkodę i podlegającej jurysdykcji krajowej.

Instytucja odpowiedzialności in solidum nie jest przedmiotem regulacji prawnej i wynika z praktyki orzeczniczej, jednakże charakteryzuje się pewnymi cechami, które wykluczają możliwość ustalania w procesie pomiędzy poszkodowanym a sprawcami szkody ponoszącymi odpowiedzialność in solidum zakresu odpowiedzialności każdego z nich. Przeciwko temu przemawia jedność i niepodzielność szkody spowodowanej przez osoby ponoszące odpowiedzialność in solidum, niezależność stosunków prawnych pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, z których wynikają niezależne od siebie roszczenia, a w konsekwencji brak więzi pomiędzy osobami ponoszącymi taką odpowiedzialność.

Solidarna współodpowiedzialność kilku podmiotów dotyczy przypadków, gdy konsekwencją ich zachowania jest jedna szkoda. Ma ona miejsce wówczas, gdy w sferze dóbr prawnie chronionych poszkodowanego nie można oznaczyć (wydzielić) uszczerbków wywołanych zachowaniami poszczególnych podmiotów, za nie odpowiadających. Innymi słowy, szkoda jest z natury niepodzielna (np. krzywda) lub nie jest możliwe przypisanie poszczególnym podmiotom uszczerbku, który złożył się na całość szkody doznanej przez poszkodowanego

Roszczenie regresowe obejmuje jedynie takie świadczenia wypłacone przez zobowiązanego na podstawie ustawy szczególnej, do których byłby zobowiązany również sprawca szkody na podstawie prawa cywilnego. Tylko bowiem w takiej sytuacji świadczenie pierwszego zwalnia drugiego od obowiązku zapłaty na rzecz poszkodowanego.

Gdy w sprawie zachodzi możliwość odpowiedzialności za szkodę dwóch różnych podmiotów odpowiadających na zasadzie ryzyka i nie ma podstaw do wykazania, działalność którego z tych podmiotów była rzeczywistą przyczyną powstania szkody, oba te podmioty odpowiadają solidarnie wobec niemożności wykazania przez każdego z nich przesłanek wyłączenia odpowiedzialności opartej na wspomnianej zasadzie.Odszkodowanie zadośćuczynienie naprawienie szkody porady prawne prawo cywilne adwokat łódź radca prawny prawnik Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 4 lipca 1985 r. IV CR 202/85

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (111 votes)

Dodaj komentarz