Wykonanie obowiązku nieczynienia i zaniechania przez dłużnika

Wykonanie obowiązku nieczynienia i zaniechania przez dłużnika

Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela. Ponadto sąd może na wniosek wierzyciela zobowiązać dłużnika do zabezpieczenia szkody, grożącej wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. W postanowieniu sąd może wskazać wysokość i czas trwania zabezpieczenia.

Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie dokonania zmiany sprzecznej z obowiązkiem dłużnika wierzyciel będzie uprawniony do usunięcia tej zmiany na koszt dłużnika, sąd na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron upoważni wierzyciela do usunięcia tej zmiany na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę na ten cel potrzebną. W razie oporu dłużnika sąd na wniosek wierzyciela poleci komornikowi usunięcie oporu.

Sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, może zamiast nałożenia grzywny nakazać dłużnikowi zapłatę na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za dokonane naruszenie oraz zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie obowiązku, stosownie do jego treści, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych. Po stwierdzeniu, że dłużnik w dalszym ciągu działał wbrew obowiązkowi, sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron, nakazuje dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.

Jako najczęstsze przykłady świadczenia polegającego na zaniechaniu dokonania czynności wskazuje się zaniechanie:

- wznoszenia budowli;

- wykonywania robót ziemnych;

- zasłaniania wierzycielowi światła;

- przechodzenia przez grunt;

- cięcia lasu;

- działania zagrażającego dobrom osobistym wierzyciela, naruszania praw autorskich, wynalazczych, używania znaku towarowego.

Przepisy mają zastosowanie do wykonania wyroków wydanych w postępowaniu posesoryjnym, na podstawie których został orzeczony obowiązek zaniechania naruszeń posiadania, nie dotyczy natomiast równocześnie orzeczonego przywrócenia posiadania.

Tylko powtarzające się zachowanie dłużnika może uzasadniać wszczęcie egzekucji. Gdyby dłużnik jednorazowo uchybił obowiązkowi zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela, wymierzenie grzywny byłoby niecelowe, wierzyciel bowiem może żądać usunięcia skutku jednorazowego zachowania się dłużnika, a gdy poniósł szkodę, może żądać odszkodowania.

Pierwszą czynnością sądu po wszczęciu egzekucji jest obligatoryjne wysłuchanie stron, po którym - w razie ustalenia, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi - sąd wydaje postanowienie, na podstawie którego nałoży na dłużnika grzywnę z jednoczesną zamianą na areszt na wypadek jej niezapłacenia. Celem wysłuchania jest przede wszystkim wyjaśnienie, czy dłużnik działał wbrew obowiązkowi zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela. Grzywna może być ponawiana, ale tylko na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu stron. Prawo budowlane Poznań

Wysokość grzywny

W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Grzywna zamiast aresztu

Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie - na wypadek niezapłacenia - zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu od pięćdziesięciu do tysiąca pięciuset złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć 6 miesięcy. Jeżeli dłużnikiem, do którego skierowane było wezwanie sądu, jest osoba prawna lub inna organizacja, środkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie się do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, środkom przymusu podlegają osoby uprawnione do jej reprezentowania.

Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone albo dłużnik na skutek aresztu zgłosi gotowość wykonania czynności, sąd postanowi zwolnić go niezwłocznie i zawiadomi o tym wierzyciela. Dłużnikowi, który zgłosił gotowość wykonania czynności, sąd stosownie do okoliczności wyznaczy termin do jej wykonania. Gdyby dłużnik po zwolnieniu zwlekał z wykonaniem czynności, sąd na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron zarządzi wykonanie aresztu do końca wyznaczonego poprzednio terminu. Jeżeli dłużnik zgłosił się ponownie do wykonania czynności, sąd może odmówić zwolnienia go z aresztu przed upływem oznaczonego czasu.

Zarządzając wykonanie aresztu, sąd wydaje komornikowi nakaz na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystąpieniem do wykonania nakazu komornik doręcza go dłużnikowi. W stosunku do osób, których zdrowie może być narażone na niebezpieczeństwo, aresztu nie wykonuje się aż do ich wyzdrowienia. Prawo budowlane Poznań

Zażalenie

Na postanowienie sądu co do wezwania dłużnika do wykonania czynności, zagrożenia grzywną i jej zamiany na areszt, co do zabezpieczenia szkody wierzyciela oraz na postanowienia, przysługuje zażalenie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (41 votes)

Dodaj komentarz