Egzekucja z nieruchomości: postanowienie o przesądzeniu własności po licytacji, a zażalenie

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia. Kontrola sądu sprowadza się do stwierdzenia czy postanowienie …

Egzekucja z nieruchomości: postanowienie o przebiciu, odmowa, odwołanie i zażalenie

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela po zakończeniu przetargu i wstrzymaniu przez sąd wydania postanowienia co do udzielenia przybicia …

Egzekucja z nieruchomości: licytacja, przetarg, przejęcie, ponowna egzekucja oraz wstrzymanie i umorzenie egzekucji

Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych: 1) przedmiot przetargu; 2) cenę wywołania; 3) sumę rękojmi; 4) termin uiszczenia ceny nabycia; 5) ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich …

Egzekucja z nieruchomości: warunki licytacji, rękojmia i zapłata ceny

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Niezłożenie rękojmi przez wierzyciela egzekwującego, który zgłosił wniosek o przejęcie nieruchomości na własność, jest w zakresie skutków takim samym uchybieniem, jak …

Egzekucja z nieruchomości: zajęcie i ogłoszenie o licytacji przez komornika

Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licytację publiczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję. Komornik ogłosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia: 1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca …

Egzekucja z nieruchomości: właściwość sądu i komornika, wszczęcie egzekucji i zajęcie

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. .Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o …