Przypozwanie, czyli wejście do procesu osoby trzeciej w charakterze interwenienta ubocznego

Przypozwanie, czyli wejście do procesu osoby trzeciej w charakterze interwenienta ubocznego

Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny.

Przypozwanie służy do doprowadzenia z inicjatywy strony do wejścia osoby trzeciej do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Procedura przypozwania uruchamiana jest pod warunkiem zagrożenia niekorzystnym rozstrzygnięciem, które musi powodować powstanie roszczenia albo po stronie tego uczestnika, który z przypozwania korzysta wobec przypozwanego (np. pozwany poręczyciel przeciwko niepozwanemu dłużnikowi głównemu), albo też po stronie przypozwanego wobec strony, która z przypozwania korzysta (np. w przypadku zbycia rzeczy lub prawa objętych sporem). Strona zawiadomiona przez sąd może, a nie musi wstąpić do procesu w charakterze interwenienta ubocznego

Przypozwanie nie będąc czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia nie powoduje przerwania biegu przedawnienia roszczenia, bywa natomiast uznawane za szczególną przyczynę przerwania biegu przedawnienia (jako zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem) w sytuacji, w której doszło do przystąpienia do sprawy ubezpieczyciela, ze względu na jego własny interes prawny.

Naruszenie  w związku z niedoręczeniem przez sąd osobie wskazanej pisma o przypozwaniu może stanowić podstawę apelacji, jeżeli nie zostały wyjaśnione istotne okoliczności faktyczne sprawy, a okazało się, że osoba przypozwana dysponuje dowodami nieznanymi stronom i sądowi. Należy przy tym zauważyć, że to od woli osoby zawiadomionej zależy, czy zgłosi swój udział w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. I ACa 67/2013

Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane. Skutki powyższe powstają w stosunku do wezwanego, który nie zgłosił przystąpienia, z chwilą, w której przystąpienie było możliwe. Przypozwany, który nie zgłosił interwencji ubocznej, nie może w późniejszym procesie, w którym występuje w charakterze strony, niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie, podnosić zarzutów odnoszących się do przebiegu i wyniku poprzedniego postępowania.

Polecamy Państwa uwadze nasze wpisy dotyczące:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnika, zwłoka, odsetki i odszkodowanie

Pozew do sądu

Odpowiedź na pozew i wniosek do sądu

Pozew i sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pozew w postępowaniu upominawczym, sprzeciw do nakazu zapłaty, uchylenie i apelacja

Pozew, nakaz zapłaty a zarzuty do wyroku

Pozew o ustalenie istnienie albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

Pozew w postępowaniu grupowym

Wyrok zaoczny

Interwencja główna i uboczna do procesu a przystąpienie i opozycja

Współuczestnictwo w procesie: materialne, formalne, konieczne, jednolite

Jak sporządzić pismo procesowe w spawie

Apelacja od wyroku i postanowienia Sądu Rejonowego, Okręgowego w sprawie cywilnej. Odpowiedź na apelację

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, Okręgowego

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Rate this post

Dodaj komentarz