Category Archives: Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nagranie, podsłuch i posłuchanie rozmowy czy osoby jako dowód w sądzie na sprawie

Coraz częstszym zjawiskiem społecznym, w tym w obrocie gospodarczym, staje się dokumentowanie spotkań, negocjacji i treści rozmów za pomocą różnego rodzaju urządzeń utrwalających dźwięk. Nie ma przy tym wątpliwości, że jeżeli dzieje się to za wiedzą i zgodą wszystkich osób uczestniczących w tych czynnościach, to nagranie takie stanowi wartościowy materiał dowodowy, który może być wykorzystany…
Więcej...

Opłaty i koszty związane z pobytem osoby w domu pomocy społecznej (DPS)

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym -…
Więcej...

Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej (DPS)

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę te kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy…
Więcej...

Odebranie, zabranie i wydanie dziecka osobie nieupoważnionej

Z zasady, że rodzice powinni dziecko wychowywać osobiście, wynika obowiązek zamieszkiwania dziecka w domu rodzicielskim. Jeśli jest inaczej, rodzice mają prawo domagania się oddania dziecka. Osobą nieuprawnioną jest każda osoba, która bezpodstawnie odmawia wydania dziecka. Może nią być także jedno z rodziców, np. gdy zatrzymuje dziecko wbrew orzeczeniu sądu. Obowiązek sądu udzielania rodzicom pomocy zachodzi…
Więcej...

Ograniczenie, pozbawienie i zmiana władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z…
Więcej...

Podwyższenie, obniżenie i wygaśnięcie alimentów

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, czemu służy pozew o obniżenie alimentów albo jego wygaśnięcie. Przez pojęcie stosunków należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Co trzeba wykazywać przy zmianie orzeczenia orzekającego alimenty albo umowy o alimenty. Wymagane jest: - porównanie…
Więcej...