Category Archives: Prawo umów

Sprzedaż lub kupno uszkodzonego, wadliwego samochodu poprzez wprowadzenie w błąd, oszustwo czy ukrycie wad

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie naszej sprawy w związku ze sprzedażą uszkodzonego samochodu, którego wady zostały ukryte przez sprzedawcę. Sprawa oczywiście została wygrana, a pozwany musiał zapłacić powodowi niezbędne koszty naprawy. Takich spraw mamy coraz więcej w kancelarii, dlatego opracowanie ma charakter mocno edukacyjny naszych klientów. Powód R. B. wniósł w pozwie o zasądzenie od pozwanej…
Więcej...

Odwołanie i rozwiązanie umowy darowizny z powodu niedostatku, niewdzięczności czy błędu

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Prawo do odwołania darowizny przysługuje tylko darczyńcy. Jego spadkobiercy nie mogą skorzystać…
Więcej...

Umowa dotycząca usług finansowych zawarta na odległość a odstąpienie

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym…
Więcej...

Odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na odległość przez internet

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych poniżej. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to…
Więcej...

Zakup towaru na odległość przez internet a prawa konsumenta i sprzedawcy

Umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, to umowa z konsumentem zawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron…
Więcej...

Odstąpienie od umowy, zobowiązania i kontraktu

Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.…
Więcej...