Category Archives: Prawo cywilne

Nagranie, podsłuch i posłuchanie rozmowy czy osoby jako dowód w sądzie na sprawie

Coraz częstszym zjawiskiem społecznym, w tym w obrocie gospodarczym, staje się dokumentowanie spotkań, negocjacji i treści rozmów za pomocą różnego rodzaju urządzeń utrwalających dźwięk. Nie ma przy tym wątpliwości, że jeżeli dzieje się to za wiedzą i zgodą wszystkich osób uczestniczących w tych czynnościach, to nagranie takie stanowi wartościowy materiał dowodowy, który może być wykorzystany…
Więcej...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy, autem, a ubezpieczenie OC i AC

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu majątkowym polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania. Z kolei przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania…
Więcej...

Sprzedaż lub kupno uszkodzonego, wadliwego samochodu poprzez wprowadzenie w błąd, oszustwo czy ukrycie wad

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie naszej sprawy w związku ze sprzedażą uszkodzonego samochodu, którego wady zostały ukryte przez sprzedawcę. Sprawa oczywiście została wygrana, a pozwany musiał zapłacić powodowi niezbędne koszty naprawy. Takich spraw mamy coraz więcej w kancelarii, dlatego opracowanie ma charakter mocno edukacyjny naszych klientów. Powód R. B. wniósł w pozwie o zasądzenie od pozwanej…
Więcej...

Zasady współżycia społecznego jako sprawiedliwość i moralność w praktyce sądowej (art. 5 kc)

Zgodnie z treścią art. 5 kodeksu cywilnego, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zasady współżycia społecznego należą do kategorii klauzul generalnych, dzięki którym po…
Więcej...

Kwestionowanie i obalanie opinii biegłego

Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych. Opinia biegłego jest niejasna, jeżeli jej sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, albo jeżeli…
Więcej...

Odwołanie i rozwiązanie umowy darowizny z powodu niedostatku, niewdzięczności czy błędu

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Prawo do odwołania darowizny przysługuje tylko darczyńcy. Jego spadkobiercy nie mogą skorzystać…
Więcej...