Pozew w postępowaniu upominawczym, sprzeciw do nakazu zapłaty, uchylenie i apelacja

Pozew w postępowaniu upominawczym, sprzeciw do nakazu zapłaty, uchylenie i apelacja

Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy nie można wydać nakazu zapłaty

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby

w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu  oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Brak skutecznego doręczenia nakazu zapłaty nie może skutkować odrzuceniem sprzeciwu złożonego w terminie.

Uchylenie nakazu z urzędu przez sąd

Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu,

który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Dowodów nie można uznać za spóźnione jeżeli zostaną złożone w reakcji na stanowisko pozwanego wyrażone w sprzeciwie, a wcześniej pozwany w ogóle się nie ustosunkował do wezwania do zapłaty.  Nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Zarówno dłużnik jak i wierzyciel musi mieć jasność, do jakich roszczeń uznanie się odnosi, gdyż tylko w granicach uznania następuje skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia konkretnego roszczenia.

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony

po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Interes prawny w zaskarżeniu zachodzi nie tylko wówczas, gdy orzeczenie zostało wydane niezgodnie ze zgłoszonym żądaniem, ale także wtedy, gdy z takiego rozstrzygnięcia strona nie może odnieść tych wszystkich korzyści jakie powinno zapewnić wolne od wad orzeczenie sądu.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc,

a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

Polecamy Państwa uwadze nasze wpisy dotyczące:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnika, zwłoka, odsetki i odszkodowanie

Pozew do sądu

Odpowiedź na pozew i wniosek do sądu

Pozew i sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pozew, nakaz zapłaty a zarzuty do wyroku

Pozew o ustalenie istnienie albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

Pozew w postępowaniu grupowym

Wyrok zaoczny

Przypozwanie, czyli wejście do procesu osoby trzeciej w charakterze interwenienta ubocznego

Interwencja główna i uboczna do procesu a przystąpienie i opozycja

Współuczestnictwo w procesie: materialne, formalne, konieczne, jednolite

Jak sporządzić pismo procesowe w spawie

Apelacja od wyroku i postanowienia Sądu Rejonowego, Okręgowego w sprawie cywilnej. Odpowiedź na apelację

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, Okręgowego

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Pozew w postępowaniu upominawczym, sprzeciw do nakazu zapłaty, uchylenie i apelacja
5 (100%) 22 vote[s]

Dodaj komentarz