Polowanie: zezwolenie, uprawnienie, wykonanie, odstrzał i przestępstwo

Polowanie: zezwolenie, uprawnienie, wykonanie, odstrzał i przestępstwo

Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców uprawnionych;

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania, jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich;

3) zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania polowania:

1) podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej;

2) selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych;

3) sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.

Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania jest:

1) odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

3) złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Z odbycia stażu zwolnieni są:

1) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;

2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;

3) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;

4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;

5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:

1) posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata;

2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki;

3) złożenie egzaminu, z wynikiem pozytywnym, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Do wykonywania polowania indywidualnego jest wymagane,poza dokumentami opisanymi wyżej, pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają, o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po upływie 5 lat od ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.

Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także

obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli posiadają uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. Uprawnienia wygasają po upływie 5 lat od dnia egzaminu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego oraz ilość i gatunek pozyskanej zwierzyny

podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, którą zobowiązani są posiadać dla każdego obwodu dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego:

1) w odniesieniu do zwierzyny grubej - przed podjęciem czynności transportowych;

2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej - niezwłocznie po zakończeniu polowania.

Za dokonanie wpisu odpowiedzialny jest myśliwy wykonujący polowanie.

Osoba prowadząca punkt skupu obowiązana jest

oznakować tusze: łosi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików bezpośrednio po dostarczeniu przez uprawnionego do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny.

Odstrzał

samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio przedstawiciela: Polskiego Związku Łowieckiego albo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bądź obu z nich.  Po dokonaniu oceny komisje sporządzają sprawozdanie ze swoich prac i przekazują je do wskazanych statutem Polskiego Związku Łowieckiego organów okręgowych, które wobec osób dokonujących odstrzału nakładają, w formie uchwał, następujące kary porządkowe za naruszenie zasad selekcji osobniczej:

1) nagany;

2) zawieszenia w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej i muflonów na okres do 2 lat;

3) zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflony na okres do 2 lat.

Od uchwały służy stronie odwołanie do okręgowej rady łowieckiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Na uchwałę okręgowej rady łowieckiej przysługuje stronie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą,

niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający warunków określonych wyżej, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy, albo na podstawie zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.

Cudzoziemiec może polować wyłącznie w obecności przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może dokonywać odłowu drapieżników

w pułapki żywołowne. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje uśmiercenia odłowionych w pułapki żywołowne drapieżników za pomocą broni myśliwskiej lub innych metod stosowanych przy uboju zwierząt gospodarskich, w celu ich redukcji. Odłów nie jest polowaniem.

W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego trwałości lasów,

nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydaje decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny. Jeżeli dzierżawca obwodu łowieckiego nie realizuje rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydaje postanowienie o zastosowaniu odstrzału zastępczego zwierzyny, według zasad określonych w umowie dzierżawy obwodu łowieckiego. W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania dotyczące:

- prawo łowieckie i podstawowe pojęcia

- zasady gospodarki łowieckiej: plany łowieckie, ochrona, zezwolenie, zwalczanie i odstrzał zwierzyny

- działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

- dzierżawa obwodu łowieckiego leśnego lub polnego

- Straż Łowiecka: ochrona zwierzyny, zwalczanie kłusownictwa i przestępstw

- polski związek łowiecki: statut, zadania, członkostwo, organy, koło łowieckie

- odpowiedzialność dyscyplinarna członka Polskiego Związku Łowieckiego

- odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych lub przy polowaniu

- sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w polu, uprawach i płodach rolnych

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Polowanie: zezwolenie, uprawnienie, wykonanie, odstrzał i przestępstwo
4.9 (98.18%) 22 vote[s]

Dodaj komentarz