Odpowiedzialność i odszkodowanie za szkodę w związku imprezą masową (koncert, mecz)

Odpowiedzialność i odszkodowanie za szkodę w związku imprezą masową (koncert, mecz)

Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej. Podmioty przedkładają organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysokość poniesionej szkody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia szkody. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny. Odpowiedzialność obejmuje zarówno szkody wyrządzone osobie (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), jak i szkody w mieniu uczestnika imprezy (np. zniszczenie mienia, telefonu).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych:

1) dla imprezy mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 - 22 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1100 euro;

2) dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 - 10 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1000 euro;

3) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 - 27 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1400 euro;

4) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 - 6250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1250 euro.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezy sportowej wynosi równowartość w złotych:

1) dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 - 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro;

2) dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 - 6250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1250 euro;

3) dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 - 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro;

4) dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 - 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro;

5) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 - 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1750 euro;

6) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 - 8150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1650 euro;

7) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 - 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1750 euro;

8) dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 - 8150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1650 euro.

Kwoty poszczególnych minimalnych sum gwarancyjnych są ustalane z zastosowaniem średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Odpowiedzialność i odszkodowanie za szkodę w związku imprezą masową (koncert, mecz)
5 (100%) 23 votes

Dodaj komentarz