Category Archives: Dochodzenie oraz windykacja wierzytelności i długów

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika

Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia. Bezczynność wierzyciela istnieje tylko wtedy, gdy jest on obowiązany…
Więcej...

Upadłość konsumencka dłużnika: wniosek, postępowanie, sąd, syndyk i plan podziału

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane w języku prawniczym mianem upadłości konsumenckiej, wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze. Przyczyną wprowadzenia przepisów upadłości konsumenckiej stało się zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych. Ustawodawca wyszedł więc ze słusznego założenia, że należy stworzyć mechanizmy prawne, które w pewnych wypadkach umożliwią oddłużenie tym…
Więcej...

Sprzedaż zajętej ruchomości przez komornika: licytacja, przebicie, zapłata i skarga

Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli: 1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty; 2) zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór. Komornik może sprzedać z…
Więcej...

Weryfikacja postanowienia o nadanie klauzuli wykonalności, zażalenie na postanowienie sądu

Celem powództwa opozycyjnego jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo jego ograniczenie, co należy odróżnić od uchylenia postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Weryfikacja postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności niewątpliwie zmierza do zakwestionowania tej klauzuli, jednak może nastąpić tylko poprzez wniesienie zażalenia i z powołaniem się na uchybienia proceduralne w toku…
Więcej...

Egzekucja i ściągnięcie alimentów od męża dłużnika

Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika…
Więcej...

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego należy do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika lub w którym dłużnik ma gospodarstwo rolne. Do egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Zarząd przymusowy Wydając postanowienie o wszczęciu…
Więcej...