Blog

Bigamia (zdrada małżonka) jako przestępstwo karne i powód rozwodu

Bigamia jest przestępstwem przeciwko prawidłowości założenia rodziny, która w prawie polskim opiera się na małżeństwie monogamicznym, czyli możliwości posiadania tylko jednego małżonka. Bigamia polegała na zawarciu związku małżeńskiego, pomimo pozostawania w związku małżeńskim, albo na zawarciu małżeństwa z osobą, która pozostaje w takim związku. Bigamii może dopuścić się jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim.…
Więcej...

Cudzołóstwo i zdrada – rozwód a prawo karne

Przez cudzołóstwo będziemy rozumieli stosunek płciowy z cudzym małżonkiem. Bardzo często spotykana jest w praktyce, nie tylko prawnej, niewierność jednego z małżonków wobec drugiego. Przyczynia się to do rozkładu pożycia małżeńskiego, gdyż naruszone zostają podstawowe zasada małżeńskie – wierność. Niewierność, to nie  tylko cudzołóstwo, ale również inne zachowania przekraczające zasady moralne ugruntowane w społeczeństwie czy…
Więcej...

Zniesławienie i pomówienie jako przestępstwo

Art. 212. § 1.  Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w…
Więcej...

Kiedy małżonkowie mogą się rozwieść

Rodzina powstaje przez zawarcie małżeństwa. W związku z tym jakość i trwałość małżeństwa ma podstawowe znaczenie dla rodziny. Konstytucja RP z 1997 r. w art. 18 stanowi, że: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Wynika z tego, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko kobieta…
Więcej...

Szybki rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi

Jeśli nie udało wam się zgodnie żyć, spróbujcie się choć zgodnie rozwieść. Każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód, jeżeli wystąpią co do tego  stosowane okoliczności. Może tego dokonać również prokurator, celem ochrony praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego  i Rzecznik Praw Obywatelskich. Mogą oni również wstąpić do procesu w każdym stadium postępowania.…
Więcej...