Blog

Samochód zastępczy, naprawa auta i odszkodowanie po wypadku

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu majątkowym polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania. Z kolei przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania…
Więcej...

Nagranie, podsłuch i posłuchanie rozmowy czy osoby jako dowód w sądzie na sprawie

Coraz częstszym zjawiskiem społecznym, w tym w obrocie gospodarczym, staje się dokumentowanie spotkań, negocjacji i treści rozmów za pomocą różnego rodzaju urządzeń utrwalających dźwięk. Nie ma przy tym wątpliwości, że jeżeli dzieje się to za wiedzą i zgodą wszystkich osób uczestniczących w tych czynnościach, to nagranie takie stanowi wartościowy materiał dowodowy, który może być wykorzystany…
Więcej...

Odszkodowanie za wypadek samochodowy, autem, a ubezpieczenie OC i AC

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu majątkowym polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania. Z kolei przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania…
Więcej...

Sprzedaż lub kupno uszkodzonego, wadliwego samochodu poprzez wprowadzenie w błąd, oszustwo czy ukrycie wad

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie naszej sprawy w związku ze sprzedażą uszkodzonego samochodu, którego wady zostały ukryte przez sprzedawcę. Sprawa oczywiście została wygrana, a pozwany musiał zapłacić powodowi niezbędne koszty naprawy. Takich spraw mamy coraz więcej w kancelarii, dlatego opracowanie ma charakter mocno edukacyjny naszych klientów. Powód R. B. wniósł w pozwie o zasądzenie od pozwanej…
Więcej...

Wydanie wizy krajowej albo Schengen cudzoziemcowi

Cudzoziemcowi można wydać wizę Schengen lub wizę krajową. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio…
Więcej...

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca, obcokrajowca w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki: 1) cudzoziemiec posiada: a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o…
Więcej...